• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Działania Komisji Europejskiej w walce z epidemią COVID-19

Działania Komisji Europejskiej...

Komisja Europejska koordynuje pomoc w państwach członkowskich w walce z epidemią COVID-19 i podejmuje działania mające na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków epidemii w Unii Europejskiej. Komisja zaproponuje Radzie zastosowanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach budżetowych UE, aby mogła wdrożyć środki niezbędne do powstrzymania pandemii.

Prace koordynuje ośmiu komisarzy na czele z przewodniczącą Ursulą von der Leyen:

 • Wiceprzewodnicząca wykonawcza MargretheVestager – Europa na miarę ery cyfrowej
 • Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis – gospodarka służąca ludziom
 • Paolo Gentiloni – aspekty makroekonomiczne
 • Thierry Breton – rynek wewnętrzny
 • Stella Kyriakides – kwestie dotyczące zdrowia
 • Ylva Johansson – kwestie dotyczące granic
 • JanezLenarčič – zarządzanie kryzysowe
 • AdinaVălean – mobilność

ZDROWIE

W zakresie polityki zdrowotnej KE posiada miękkie formy koordynacji i wspierania państw członkowskich w zakresie zdrowia publicznego. Decyzje podjęte w temacie polityki zdrowotnej UE w obliczu sytuacji związanej z COVID-19 są następujące:

 • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jest agencją UE, która ma zwiększyć zdolność reagowania Europy na choroby zakaźne.W kontekście COVID-19 rola Komisji i ECDC polega na opracowywaniu ocen ryzyka i wytycznych. ECDC publikuje codziennie aktualizowane informacje epidemiologiczne na temat sytuacji na całym świecie. ECDC ocenia również sytuację w terenie i bada, jakie dalsze środki można podjąć w miarę rozwoju sytuacji.
 • Komisja Europejska koordynuje działania państw członkowskich za pomocą:
 1. systemu wczesnego ostrzegania i reagowania,
 2. Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia,
 3. sieci ds. komunikacji w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.
 • Komisja powołała 18 marca br. zespół ekspercki do walki z COVID-19 składający się z epidemiologów i wirusologów z różnych państw UE. W skład zespołu wchodzi siedmiu członków z sześciu państw członkowskich, którzy będą działać niezależnie. ECDC, Europejska Agencja Leków (EMA) i Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów.
 • Komisja ułatwia i koordynuje mobilizację ofert pomocy, która polega np. na dostarczaniu materiałów ochronnych czy repatriacji obywateli oraz współfinansuje udzielanie pomocy przez jedne kraje innym. Komisyjne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (w Brukseli) pomaga przez całą dobę wszystkim krajom zwracającym się o specyficzną pomoc, zarówno krajom europejskim, jak i spoza Europy.
 • Instytucje UE oraz państwa członkowskie, które dołączyły do wspólnego mechanizmu zamówień, uruchomiły wspólną procedurę przetargową w celu zakupu:
 1. szczepionek,
 2. leków przeciwwirusowych,
 3. medycznych środków zapobiegawczych na wypadek poważnych zagrożeń zdrowia w skali międzynarodowej.
 
 


BADANIA I INNOWACJE

W ramach programu Horyzont 2020 Komisja Europejska uruchomiła nowe fundusze na badania dotyczące projektów badawczych, które obejmą: zrozumienie choroby, diagnostykę, szczepionki, leczenie i gotowość.

 • Komisja Europejska przeznaczyła 140 mln euro z środków publicznych i prywatnych na badania nad szczepionkami, diagnostyką i leczeniem (10 marca br.).
 • Komisja Europejska ogłosiła specjalny nabór zgłoszeń w celu wsparcia badań nad COVID-19 o budżecie w wysokości 10 mln euro. Następnie, ze względu na skalę epidemii i potencjał zgłoszonych projektów badawczych, budżet ten zwiększono do 47,5 mln euro (30 stycznia br.).
 • Komisja zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości 80 mln euro (poprzez InnovFin do celów finansowania chorób zakaźnych w ramachHoryzont 2020) na rzecz CureVac, innowacyjnego producenta szczepionki z Tybingi (Niemcy) na rzecz zwiększenia rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko COVID-19 w Europie (18 marca br.).

MOBILNOŚĆ

Zaostrzenie środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen.

 • 16 marca br. Komisja przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich dotyczące środków zarządzania granicami odnoszących się do zdrowia w kontekście COVID-19. Celem jest chronienie zdrowia obywateli, zagwarantowanie odpowiedniego traktowania osobom, które są zmuszone odbyć podróż, a także zapewnienie dostępności podstawowych towarów i usług.
 • Komisja powołała grupę koordynacyjną pod nazwą „COVID-19/Grupa ds. Informacji o Koronawirusie – granice” z udziałem państw członkowskich, państw stowarzyszonych w ramach Schengen, Sekretariatu Generalnego Rady i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
 • Komisja wspiera finansowo projekty w zakresie zdrowia w państwach członkowskich na granicach zewnętrznych, a także środki krajowe mające na celu stawienie czoła problemowi ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa w hotspotach i ośrodkach recepcyjnych dla migrantów.
 • Cały sektor transportowy: morski, kolejowy oraz drogowy, otrzymał wstępne zalecenia w zakresie gotowości i reagowania na przypadki zachorowań na COVID-19. Ponadto Komisja Europejska opracowuje także specjalne przepisy służące tymczasowemu złagodzeniu unijnych obowiązków w zakresie wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie spoczywających na liniach lotniczych.

GOSPODARKA

Przepisy UE dotyczące pomocy państwowej umożliwiają państwom członkowskim szybkie działania w celu wspierania obywateli i przedsiębiorstw mających problemy gospodarcze spowodowane COVID-19.

 • Komisja przygotowała środki, które wspomóc mają państwa członkowskie, aby:
 1. zagwarantować, że pomoc państwa trafi do firm, które tego potrzebują,
 2. w pełni wykorzystać elastyczność przewidzianą w pakcie stabilności i wzrostu.
 • 1 mld euro zostanie przekierowanych z budżetu, jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności MŚP. Pomoże to co najmniej 100 000 europejskim przedsiębiorstwom dzięki finansowaniu w wysokości około 8 mld euro.
 • Komisja proponuje rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez objęcie nim również kryzysu zdrowia publicznego. W 2020 r. dostępne jest do 800 mln euro.
 • Uruchomiony może zostać Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacjidla zwolnionych pracowników i osób samozatrudnionych, zgodnie z warunkami obecnego i przyszłego rozporządzenia. W 2020 r. dostępnych jest do 179 milionów euro.
 • Inicjatywa inwestycyjna na rzecz zwalczania koronawirusa to mechanizm wsparcia dla gospodarki unijnej, który powstał z myślą o:
 1. systemach opieki zdrowotnej,
 2. małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
 3. rynkach pracy,
 4. innych potrzebujących ochrony elementach naszej gospodarki.

Przewidziano 25 mld euro środków z europejskich inwestycji publicznych. Komisja zaproponuje, by zrezygnować w tym roku z żądania od państw zwrotu niewydanych pieniędzy z zaliczek, jakie otrzymały w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do przyspieszenia swoich inwestycji w ramach funduszy strukturalnych, które wykorzystająna współfinansowanie krajowe. Komisja oszacowała, że biorąc pod uwagę średnie poziomy współfinansowania w państwach członkowskich, za pomocą 7,5 mld euro będzie można odblokować i wykorzystać w całej Wspólnocie od 17,5 do 18 mld euro środków z funduszy strukturalnych.

Powyższe propozycje wymagają zmian w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Komisja przedłoży odpowiedni wniosek Radzie i Parlamentowi w tym tygodniu.

Krajowe programy operacyjne zostaną następnie dostosowane, tak aby środki mogły zostać skierowane na działania wspierające m.in. pracę krótkoterminową, sektor ochrony zdrowia, rynek pracy i sektory szczególnie dotknięte aktualną sytuacją.


Źródło oraz więcej informacji, na bieżąco uzupełnianych, dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!