• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Instytucje Unii Europejskiej

Parlament Europejski – Parlament reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Eurodeputowani zasiadają w Parlamencie nie według swojego obywatelstwa, lecz według grupy politycznej. Na czele Parlamentu Europejskiego stoi przewodniczący. Funkcjonowaniem Parlamentu kieruje prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi przewodniczący, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów. Parlament Europejski jest wspomagany przez Sekretariat Generalny, na którego czele stoi sekretarz generalny. Parlament Europejski ma 3 siedziby: w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli. Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli. Luksemburg natomiast jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego.

Strona internetowa Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

 

Rada Europejska – instytucja Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą: przewodniczący zwany potocznie „prezydentem Unii Europejskiej” wybierany na 2,5 roku, szefowie państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W pracach Rady uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jego rola polega na nadawaniu Unii impulsów niezbędnych do jej rozwoju i określaniu kierunków i priorytetów politycznych. Rada określa również strategiczne interesy Unii, ustala cele oraz określa ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada Europejska ma również istotne kompetencje związane z powoływaniem instytucji UE oraz z wprowadzaniem zmian do traktatów regulujących funkcjonowanie Unii. Siedziba Rady mieści się w Brukseli.

Strona internetowa Rady: http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council

 

Rada Unii Europejskiej – główny organ prawodawczy Unii Europejskiej. Rada jest organem międzyrządowym - członkowie Rady reprezentują interesy swoich państw człon­kowskich i działają zgodnie z instrukcjami swoich rządów. Skład Rady nie jest stały. Działa ona w różnych formacjach, a delegatami do Rady są ministrowie, kierujący w swych krajach resortami odpowiedzialnymi za problemy rozpatrywane na forum Rady. Przewodnictwo w Radzie UE, zwane również prezydencją, sprawowane jest przez 3 państwa członkowskie przez 18 miesięcy. Główną kompetencją Rady Unii Europejskiej jest stanowienie prawa wspólnie z Parlamentem Euro­pejskim. Siedzibą Rady UE jest Bruksela, jednak w kwietniu, czerwcu i październiku jej posiedzenia odbywają się w Luksemburgu.

Strona internetowa Rady UE: http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu

 

Komisja Europejska - politycznie niezależna instytucja, która reprezentuje i dba o interesy całej UE. W skład Komisji wchodzi obecnie 27 komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego, w tym wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który - z urzędu - jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Komisarze są całkowicie niezależni i nie mogą przyjmować jakichkolwiek instrukcji od rządów państw członkowskich. Kadencja Komisji Europejskiej trwa 5 lat. Komisja jest odpowiedzialna za opracowywanie propozycji nowych przepisów wspólnotowych, a następnie przedstawianie ich Parlamentowi i Radzie. Celem tego typu wniosków musi być ochrona interesów Unii i jej obywateli, a nie pojedynczych krajów lub sektorów gospodarki. Komisja jest także organem wykonawczym Unii Europejskiej oraz reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych. Siedziba Komisji mieści się w Brukseli, jednak jej biura znajdują się również w Luksemburgu.

Strona internetowa Komisji: http://ec.europa.eu/index_pl.htm

 

Trybunał Sprawiedliwości UE - to organ sądowy Unii Europejskiej. Obejmuje: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Jego zadaniem jest zapewnienie, by prawo unijne było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, co oznacza, że reprezentowane są wszystkie krajowe porządki prawne UE. Trybunał jest wspomagany przez 8 rzeczników generalnych, których rolą jest przedstawianie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych przed Trybunał. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje również Sąd. W skład Sądu wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, powoływany na okres 6 lat przez rządy państw członkowskich. Parlament Europejski i Rada mogą, poprzez wydawanie odpowiednich rozporządzeń, tworzyć sądy wyspecjalizowane, właściwe do rozpatrywania w pierwszej instancji skarg w konkretnych dziedzinach. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu.

Strona internetowa Trybunału: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

 

Europejski Bank Centralny - jedna z pod­stawowych instytucji UE i najważniejszy organ Unii Gospodarczej i Walutowej. EBC stanowi centralny ele­ment Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) skupiającego EBC oraz banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej. ESBC prowadzi politykę pieniężną, a jego głównym celem jest utrzymywanie stabilności cen. EBC jest niezależny względem innych organów UE, ale podlega kontroli zewnętrznej. EBC ma za zadanie składanie sprawozdań z działalności ESBC przynajmniej raz na kwartał i corocznie przed PE, KE, RUE i Radą Europejską., ale nie ogranicza to w żaden sposób jego niezależności instytucjonalnej. Kontrolę sądową nad EBC w zakresie zgodności aktów EBC z prawem oraz ochrony jego praw pełni Trybunał Sprawiedliwości UE. EBC ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

Strona internetowa EBC: http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy - jest instytucją zewnętrznej kontroli finansowej Unii Europejskiej. Nie jest organem sądowym. Głównym zadaniem Trybunału jest kontrola rachun­ków wszystkich dochodów i wydatków Unii. Wspomaga także Radę i Parlament Europejski w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania budżetu. Po zakończeniu każdego roku budżetowego, Trybunał sporządza sprawozdanie, które stanowi podstawę udzielenia Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski absolutorium z realizacji budżetu. W skład Trybunału wchodzi jeden obywatel z każ­dego państwa członkowskiego. Członkowie Trybu­nału są mianowani na 6 lat spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie, a swoje funkcje pełnią niezależnie. Członkowie Trybunału wybierają spośród siebie prezesa na 3 lata. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu.

Strona internetowa Trybunału: https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych - unijna służba dyplomatyczna. Ma zagwarantować, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by zwiększyła się rola UE na świecie. Wspiera Wysoką Przedstawiciel UE w prowadzeniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Odpowiada za stosunki dyplomatyczne i wspiera partnerstwa strategiczne z krajami spoza UE. Współpracuje z krajowymi służbami dyplomatycznymi krajów UE, ONZ i innych światowych potęg.

Strona internetowa ESDZ: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – organ doradczy reprezentujący pracodawców, związki zawodowe, rolników, konsumentów i pozostałe grupy interesów, które razem tworzą zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. W skład Komitetu wchodzą trzy grupy: przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele pracowników i pozostałe środowiska gospodarcze i społeczne. Komitet przedstawia ich poglądy i broni ich interesów w politycznych debatach z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim. Członkowie Komitetu są mianowani przez Radę, po konsultacji z Komisją, na 5 lat. Są niezależni . Komitet wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium na 2,5 roku. Komitet jest zwoływany przez przewodniczącego na żądanie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Może się również zbierać z własnej ini­cjatywy. Siedziba Komitetu Ekonomiczno-Społecznego mieści się w Brukseli.

Strona internetowa Komitetu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

 

Komitet Regionów – organ doradczy złożony z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości. Członkowie Komitetu są wybierani spośród polityków z okręgów miejskich lub regionów i reprezentują całą gamę działań podejmowanych przez władze lokalne lub regionalne w Unii Europejskiej. Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy są mia­nowani na 5 lat przez Radę spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Są oni całkowicie niezależni w wykonywaniu swoich funkcji. Komitet wybiera spośród swoich członków prze­wodniczącego i prezydium na 2,5 roku. Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie. Siedziba Komitetu Regionów mieści się w Brukseli.

Strona internetowa Komitetu Regionów: https://cor.europa.eu/pl/

Europejski Bank Inwestycyjny - Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) są państwa członkowskie UE. Ma on na celu zwiększać potencjał europejski w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, wspierać działania w dziedzinie klimatu oraz wspierać politykę unijną poza granicami UE. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Strona internetowa Banku: http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE. Skargi mogą składać obywatele UE lub osoby zamieszkałe na terytorium UE oraz przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę w UE. Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące różnych przypadków niewłaściwego administrowania, m.in.: nieuczciwe postępowanie, dyskryminacja, nadużywanie uprawnień, brak lub odmowa udzielenia informacji, nieuzasadniona zwłoka, nieprawidłowe procedury.

Strona internetowa Rzecznika: http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych - czasem w związku z wykonywaniem swoich zadań instytucje i organy europejskie przetwarzają – w formie elektronicznej, papierowej lub w formacie wizualnym – dane osobowe obywateli. Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, odzyskiwanie, przesyłanie, blokowanie lub usuwanie danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) czuwa nad tym, by przy tych czynnościach respektowano surowe zasady prywatności. Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności. Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa oraz współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

Strona internetowa Inspektora: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=pl

Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 15, 2013
Ostatnia aktualizacja: March 23, 2021