• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Pomorskie w Unii EuropejskiejWyznaczanie inteligentnych specjalizacji jest jednym z celów dokumentu Europa 2020 - strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnej specjalizacji, dzięki której założenia Europy 2020 zostaną wdrożone na poziomie regionalnym. Posiadanie takiej strategii jest także warunkiem wstępnym dla uruchomienia środków finansowych w ramach realizacji polityki spojności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (EFRROW) na badania, rozwój technologiczny i innowacje. W konsekwencji warunek odblokowania środków poprzez posiadanie inteligentnych specjalizacji ma doprowadzić do bardziej efektywnego finansowania innowacyjności w ramach obecnej perspektywy fiansowej na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu. Kierując się opisaną zasadą i chcąc zwiększyć konkurecyjność oraz atrakcyjność regionu, Samorząd Województwa Pomorskiego w procesie identyfikacji i weryfikacji najważnieszych dla regionu obszarów aktywności gospodarczej wybrał cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.


Dokumenty:

Szczegółowy opis wszystkich obszarów ISP znajduje się tutaj.

Założenia procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.


Więcej informacji oraz dodatkowe dokumenty znajdują się na stronie internetowej https://drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje
Author: Stażysta Bruksela
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 15, 2016
Ostatnia aktualizacja: August 4, 2020