• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Kreatywna Europa

Region Pomorskie
Program został utworzony w celu wsparcia sektora kultury, filmu europejskiego oraz sektorów kreatywnych i będzie głównym instrumentem promującym inicjatywy kulturalne zarówno w Unii, jak i poza nią. Program ma przede wszystkim stymulować kreatywność, wzmacniać konkurencyjność oraz znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Ponadto celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowy program połączy trzy samodzielne dotychczas programy: Kultura, Media, Media Mundus i będzie złożony z trzech komponentów:

 1. Kultura, który jest kontynuacją obecnego Programu Kultura, wspierającego międzynarodową współpracę kulturalną.
 2. Media, który jest kontynuacją obecnych programów Media i Media Mundus, wspierających europejską kinematografię i sektor audiowizualny.
 3. Część międzysektorowa.

Zgodnie ze wstępną informacją udostępnioną przez Komisję Europejską w ramach komponentu Kultura będą realizowane zadania w czterech obszarach:

 • projekty współpracy międzynarodowej
 • wspieranie europejskich sieci organizacji kulturalnych
 • wspieranie europejskich platform (organizacji typu Europa Cinemas czy European Youth Jazz Orchestra, które mają wyraźny europejski charakter i działają na rzecz rozwoju młodych talentów oraz stymulują mobilność operatorów i obieg dzieł)
 • tłumaczenia literackie (w założeniu tylko literatura piękna)

Finansowaniem nie będą objęte:

 • granty operacyjne (zostaną wyłączone z finansowania działania operacyjne),
 • festiwale (będą traktowane jak projekty współpracy),
 • projekty współpracy z wyznaczonymi krajami pozaunijnymi (Komisja proponuje kraje europejskiego sąsiedztwa, czyli kraje Partnerstwa Wschodniego i Południowego, które będą mogły po podpisaniu odpowiednich umów z Unią Europejską uczestniczyć w Programie).

Komponenty Programu Kreatywna Kultura 2014-2020 będą funkcjonowały jako odrębne obszary z osobnymi programami grantowymi.

Przewidywany budżet Programu Kreatywna Kultura 2014-2020 na cały okres programowania to 1,46 mld euro, zaś w podziale na poszczególne komponenty wyniesie:

 1. Kultura - ok. 450 mln euro
 2. Media - ok. 800 mln euro
 3. Międzysektorowy - ok. 200 mln euro

W ramach komponentu międzysektorowego Komisja Europejska przeznaczy ok. 200 milionów euro na instrument gwarancji finansowych, którego zadaniem będzie ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w sektorach kreatywnych, dostępu do kredytów bankowych oraz wspieranie budowy zdolności i specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Beneficjentami programu będą instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa).


Więcej informacji można uzyskać na stronach:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

http://www.kreatywna-europa.eu/

Informacje o aktualnych naborach wniosków znajdują się tutaj.

Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 26, 2013
Ostatnia aktualizacja: August 18, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa