• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Bursztynowy MIeczyk

Historia 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, honorująca organizacje pozarządowe działające na Pomorzu, przyznawana jest już od 25 lat. Inicjatorem oraz jej fundatorem był Maciej Płażyński, wojewoda gdański w latach 1990–1996. Od 2010 roku nagroda nosi jego imię. Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. Jest ona ważnym elementem promującym najlepsze praktyki działania organizacji obywatelskich oraz przykłady dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Jest to jednocześnie forma publicznego podziękowania lokalnym działaczom, aktywistom, wolontariuszom za ich trud na rzecz mieszkańców Pomorza i rozwoju regionu. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz laureaci minionych edycji konkursu. Od 2010 roku w pracach Kapituły bierze udział Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, które wyróżnia także organizacje pozarządowe w w ramach fundowanej nagrody specjalnej.

Nagroda

Co roku Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka nagradza najlepsze organizacje z województwa pomorskiego. Poza głównymi nagrodami przyznawane są również wyróżnienia, nagrody specjalne oraz listy gratulacyjne.

Przyznając nagrody i wyróżnienia kapituła bierze pod uwagę, m.in.:

- pomysłowość, innowacyjność rozwiązań,

- włączanie oraz integrowanie w działania wolontariuszy i społeczności lokalnych,

- współpracę również z innymi partnerami, zwłaszcza z sektora publicznego,

- działalność organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego,

- działalność organizacji na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.Nasi laureaci w ramach XXVI edycji:

STOWARZYSZENIE EDUQ (Lębork)

Od 2012 r. EDUQ tworzy partnerstwo z organizacjami z Niemiec i Francji w ramach tzw. Małego Trójkąta Weimarskiego. Organizowane są wymiany młodzieży w Polsce, Niemczech i Francji oraz seminaria dla pracowników młodzieżowych. Od 2015 roku EDUQ wspiera inne organizacje oraz instytucje w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Stowarzyszenie posiada akredytację na goszczenie i wysyłanie wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego (European Solidarity Corps). EDUQ realizuje samodzielne projekty dot. mobilności zawodowej młodzieży, a także współpracuje również z wieloma organizacjami z Europy w realizacji projektów partnerskich między innymi w ramach programów Młodzież w Działaniu i Erasmus+. W czasie pandemii koronawirusa, Stowarzyszenie EDUQ aktywnie zaangażowało się społecznie inicjując akcję „Maseczka dla Lęborka” (uszyto 3 tys. sztuk maseczek, które przekazano lokalnym podmiotom społecznym)

Więcej o Stowarzyszeniu Eduq: http://www.eduq.pl/​


Nasi laureaci w ramach XXV edycji:

Fundacja Kobiety Wędrowne

MISJA I CELE: budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych idei.  Działalność organizacji wpisuje się w realizację miejskiej polityki imigracyjnej, zawartej w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów w obszarach edukacji, kultury i pomocy społecznej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Organizacja realizuje ideę Miasto jak wspólny pokój  poprzez wykorzystanie  potencjałów członkiń, współpracowniczek i wolontariuszek Fundacji w różnych obszarach:

- Wspólna szkoła – realizacja autorskich programów edukacyjnych dla uczniów, studentów, nauczycieli, szkół, pracowników socjalnych i urzędników samorządowych.

- Wspólna kuchnia – międzykulturowe spotkania kulinarne.

- Wspólna pracownia krawiecka - inicjowanie wielokulturowych spotkań przy szyciu: sukienki dla mieszczek gdańskich, rodzinne  szycie spódniczek, szycie razem z uchodźczyniami jako sposobie na zbliżanie ich do polskich realiów. 

- Wspólne miasto – organizacja wydarzeń i inicjatyw ukazujących potencjał imigrantek i imigrantów, w celu lepszego poznania się z mieszkańcami  i przezwyciężania wzajemnych lęków i stereotypów. 

Fundacja współpracuje z organizacjami społecznymi w całej Polsce i w Europie. Realizuje kilkadziesiąt projektów, m.in.: „Dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”;  warsztaty dla pracowników szkół na terenie całego woj. pomorskiego; „Help Refugee Women” – roczny projekt wsparcia przedsiębiorczości uchodźczyń żyjących w Polsce, „Moja własna sukienka”– warsztaty krawieckie połączone z edukacją prawną” dla mieszkanek ośrodka dla cudzoziemców w Grupie koło Grudziądza; Ścieżka przygotowania do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego imigrantów w Gdańsku. 

Więcej: https://www.facebook.com/pg/Fundacja.Kobiety.Wedrowne

Stowarzyszenie DIALOG z Lęborka

MISJA I CELE:
- inicjowanie, wspieranie i zwiększanie partycypacyjnego dialogu społecznego; podejmowanie decyzji i współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim z samorządami, partnerami społecznymi, mieszkańcami miasta Lęborka, przy działaniach związanych z równym traktowaniem oraz wdrażaniem polityki równościowej;

- ukazywanie istotności i ważności publicznego wyrażania i wymiany poglądów na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne oraz podejmowania aktywności społecznej;

- wspieranie wykluczanych grup społecznych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, orientację seksualną  i tożsamość płciową.

Stowarzyszenie pozyskało dotację z Parlamentu Europejskiego dla 40 mieszkańców miasta Lęborka w ramach realizacji działań z okazji Światowego Dnia Tolerancji i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Organizacja złożyła petycję i zbierała podpisy mieszkańców w sprawie Utworzenia Rady Dialogu ds. Równego Traktowania w Lęborku. Złożyła w Urzędzie Miasta Lęborka projekt uchwały w sprawie Powołania Rady Dialogu ds. Równego Traktowania. Stworzyła i przeprowadziła ankietę skierowaną do mieszkańców miasta i powiatu. Diagnozuje skalę problemu przemocy i dyskryminacji na tle nienawiści w Lęborku i powiecie lęborskim. Stowarzyszenie jako Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej DIALOG wystąpiło na Sesji Rady Miasta.

Więcej:https://www.facebook.com/pg/dialog.lebork


Nasi laureaci w ramach XXIV edycji:

Stowarzyszenie Akwedukt

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Kwidzyniaków, którym przyświecała idea stworzenia organizacji skupiającej się na rozwoju lokalnym, aktywizacji mieszkańców - głównie młodzieży oraz na wolontariacie lokalnym i międzynarodowym. Członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami pracującymi w różnych organizacjach. Dzięki Akweduktowi do Kwidzyna zawitał Wolontariat Europejski - EVS European Voluntary Service i stał się ważnym narzędziem pobudzania mieszkańców Kwidzyna do poznawania innych kultur, do przełamywania stereotypów i promowania różnorodności. Działania Stowarzyszenia skupiają się także na promocji edukacji nieformalnej, organizowaniu spotkań międzykulturowych, wymian międzynarodowych, zajęć Culture Week i wielu innych spotkań.

Więcej o nich: www.akwedukt.org.pl

Nasi laureaci w ramach XXIII edycji:

Fundacja Społecznie Bezpieczni

Fundacja działa od roku 2009. Była pierwszym przedsiębiorstwem społecznym, działającym na terenie Gdańska w oparciu o zasady ekonomii społecznej. Prowadziła działalność poligraficzną, remontową i budowlaną, dając zatrudnienie ludziom wykluczonym społecznie (bezdomnym, uzależnionym, niepełnosprawnym itp.). Od 3 lat Fundacja prowadzi sklep charytatywny „Złota Szafa”, mieszczący się w Gdańsku Nowym Porcie. Oprócz działalności na polu ekonomii społecznej, Fundacja prowadzi również projekty związane z pomocą emigrantom i cudzoziemcom, a także projekty dotyczące mieszkalnictwa społecznego.
Fundacja Społecznie Bezpieczni zaangażowała się w pomoc humanitarną dla uchodźców syryjskich. Przy współpracy z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta przeprowadziła zbiórkę publiczną i za zebrane środki, w lutym 2017 roku postawiła na terenie obozu dla uchodźców syryjskich pod Ammanem (w Jordanii) mobilną szkołę dla dzieci syryjskich. Obóz, w którym stoi szkoła powstał 3 lata temu na przedmieściach Ammanu, mieszka w nim kilkanaście rodzin syryjskich, które w wyniku działań wojennych zmuszone zostały do ucieczki z rodzinnego miasta HAMAH i skrycia się na, terenie Jordanii. W obozie mieszka 35 dzieci w wieku szkolnym, które dzięki inicjatywie Fundacji Społecznie Bezpieczni mają zapewnioną podstawową edukację i warunki rozwoju. Szkoła jest mobilna co umożliwi przenoszenie jej wraz z obozem.

Więcej o nich:https://www.facebook.com/FundacjaSpolecznieBezpieczni

Pismo Prezesa Fundacji RC - Organizatora Głównego Konkursu  Nagrody Bursztynowego Mieczyka - link.

 

Nasi laureaci w ramach XXII edycji:

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku
Soroptimist International jest międzynarodową organizacją pozarządową neutralną politycznie i światopoglądowo działającą na rzecz kobiet. Organizacja ściśle współpracuje z ONZ i Radą Europy, przy których posiada swoje przedstawicielstwa. Klub SI w Gdańsku działający od roku 1996 jest organizacją pożytku publicznego. Kobiety zrzeszone w SI są aktywne zawodowo, wykształcone, o wysokim poziomie etycznym i otwarte na pomoc ludziom potrzebującym. Wszystkie członkinie angażują się w działalność klubu nieodpłatnie.

Cele Stowarzyszenia realizowane są zarówno lokalnie jak i globalnie :
·         Zwiększanie szans na edukację i zatrudnienie
·         Poprawa jakości zdrowia i życia
·         Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt
·         Działania proekologiczne

Więcej o organizacji: http://www.soroptimist.gdansk.pl/


Nasi laureaci w ramach XXI edycji:

STOWARZYSZENIE EDUQ (Lębork)

Organizacja skupia się na wspieraniu społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw; edukuje i aktywizuje. Swoje działania realizuje poprzez szkolenia, poradnictwo, kursy, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny itp.  Jako Ośrodek Subregionalny Pomorskiej Sieci Eurodesk organizacja współpracuje z wieloma szkołami w tworzeniu szkolnych klubów wolontariusza i szkoleniu liderów. Prowadzone są w tych szkołach również zajęcia m.in. z zakresu mobilności europejskiej. Od października 2011 roku EDUQ prowadzi lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach swej działalności organizacja oferuje innym NGO’som szereg bezpłatnych usług: szkolenia, doradztwo itp.  
Więcej o Stowarzyszeniu Eduq: http://www.eduq.pl/


Nasi laureaci w ramach XX edycji:

Fundacja Rozwoju Ziemii Chojnickiej i Człuchowskiej


Fundacja jest punktem partnerskim sieci Europe Direct. Za jej posrednictwem mozna więc zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących Unii Europejskiej. Pracownicy prowadzą rozmaite wykłady, spotkania czy prezentacje, a także wspóltworzą debaty, konkursy i szkolenia. Ich działania mają na celu szerzenie informacji o UE.
Więcej o nich: http://fundacja.pomorskie.info/

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualna. Celem stowarzyszenia jest zapobieganie izolacji takich osób i walka z ich wykluczeniem w środowisku lokalnym.
Więcej o nich: http://www.ekspresja.org/

 

Nasi laureaci w ramach XIX edycji:

Fundacja Gospodarcza w GdyniFundacja założona w 1990 roku prowadzi działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu. Fundacja jest operatorem projektu Pomorskiego Miasteczka Zawodów (PZM), który powstał z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Gdyni. PZM to nowatorska inicjatywa, z której może skorzystać każdy mieszkaniec województwa pomorskiego zainteresowany uzyskaniem pomocy przy planowaniu kariery zawodowej, kierowaniu nią i poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Nasi laureaci w ramach XVIII edycji:

1. Lokalna Grupa Działania Mierzeja i Żuławy

Celem Lokalnej Grupy Działania jest rozwój obszaru obejmującego Gminę Nowy Dwór Gdański, Gminę Ostaszewo, Gminę Stegna, Gminę Sztutowo, Miasto Krynicę Morską. LGD jest dysponentem środków Unii Europejskiej na terenie powiatu nowodworskiego w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dodatkowym narzędziem ich pozyskiwania z innych źródeł. Jedną z ważniejszych inicjatyw jest projekt "Wymiana Dobrych Praktyk ochrony dziedzictwa kulturalnego Środkowej Frankonii i Żuław delty Wisły".

Więcej o nich: http://www.zulawyimierzeja.org.pl/

2. Kaszubski Instytut Rozwoju (Kościerzyna)

Główny cel KIRu określony został jako inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Swoje działania realizuje z wykorzystaniem środków europejskich (przede wszystkim EFS). Jedną z ważniejszych inicjatyw jest prowadzenie Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, edukacja prawna poprzez prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych, jak również prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich).

Więcej o nich: http://www.kir.org.pl/

 

Nasi laureaci w ramach XVII edycji:

1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "PELIKAN"

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Pelikan” w Gdańsku zostało powołane do życia w 2000 roku przez osoby, które są rodzicami zastępczymi, adopcyjnymi, przyjaciółmi i orędownikami zmian w polskim systemie pomocy społecznej. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz przestrzegania praw dziecka, a w szczególności stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju poprzez:

 • wspieranie rodzin naturalnych
 • tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych
 • edukację rodzinną
 • ochronę dziecka przed przemocą

Więcej informacji: http://www.pelikan.org.pl

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku

W listopadzie 2003 roku 15-osobowa grupa emerytów i rencistów, spotykających się wcześniej od kilku miesięcy w Słupskim Ośrodku Kultury, postanowiła powołać stowarzyszenie pod nazwą Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW).

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony zdrowia a przeznaczoną dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych. Zadaniem SUTW jest:

1. Zachowanie i zwiększanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków.

2. Aktywizacja społeczna osób starszych, w tym niepełnosprawnych.

Więcej informacji: http://www.sutw.org/Nasi laureaci w ramach XVI edycji:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura

Stowarzyszenie powstało na początku 2009 r. Głównymi celami jest promowanie malborskich zespołów muzycznych, a także organizowanie dla mieszkańców Malborka koncertów artystów ambitnych, niszowych, których twórczość charakteryzują wysokie walory artystyczne, co niestety rzadko idzie w parze z ich popularnością. Członkowie Stowarzyszenia mają już za sobą dziesiątki imprez, festiwali, wystaw czy happeningów. Działając niezależnie organizowali (lub współorganizowali) m.in. Malborski Przegląd Muzyczny, Dni Metalu, Etno festiwal, wernisaże w Galerii na lewo i wiele innych.

2. Ośrodek Analiz Polityczno – Prawnych

Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych prowadzi działalność naukową w obszarze nauk prawnych, redaguje przegląd naukowy "Disputatio", przygotowuje raporty i ekspertyzy dotyczące problemów systemu prawnego, zajmuje się popularyzowaniem wybranych zagadnień, organizuje konferencje naukowe i debaty społeczne wokół społecznie istotnych zagadnień oraz organizuje warsztaty zawodowe, kursy i szkolenia.

Author: admin
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: December 12, 2016
Ostatnia aktualizacja: March 12, 2021
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Zielona Europa-kolej na kolej!