• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Fundusze Europejskie 2014-2020


Fundusze ESI (European Structural and Investment Funds) to najważniejsze europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, ktorych budżet na lata 2014-2020 wynosi 454 mld euro.  Dzięki wsparciu ESI do 2023 r. powstaną inwestycje, które z punktu widzenia UE, znajdują się w obszarze najbardziej priorytetowych. Głównym celem funduszy jest sprostanie potrzebom gospodarki, dzięki zapewnieieniu wzrostu gospodarczego UE, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ESI składa się z pięciu różnych funduszy, które są skoncentrowane na innych dziedzinach gospodarki, sposób ich funkcjonowania został wspólnie określony poprzez ustanowienie jednolitych przepisów
:
 

   EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – jego głównym celem jest umocnienie spójności gospodarczej i społecznej w krajach UE oraz korygowanie nierówności między regionami państw członkowskich. Inwestycje z tego funduszu są skoncentrowane na tematycznych, priorytetowych obszarach: innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie sektora MSP oraz gospodarka niskoemisyjna.

Wysokość dofinansowania z EFRR zależna jest od poziomu rozwinięcia regionu, wygląda następująco:

 - regiony lepiej rozwinięte – co najmniej 80% środków należy przeznaczyć na realizację przynajmniej dwóch spośród wymienionych priorytetów (w tym 20% środków musi zostać przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną),

- regiony w okresie przejściowym – co najmniej 60% środków należy przeznaczyć na realizację przynajmniej dwóch spośród wymienionych priorytetów (w tym 15% środków musi zostać przeznaczone na na inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną),

- regiony słabo rozwinięte – co najmniej 50% środków należy przeznaczyć na realizację przynajmniej dwóch spośród wymienionych priorytetów (w tym 12% środków musi zostać przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną).

Podstawa prawna, budżetowanie oraz cele funduszu dostępne na: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/96/fundusz-spojnosci
 

    EFS (Europejski Fundusz Społeczny) – głównym celem tego funduszu jest zapewnienie spójności w kwestii zatrudnienia obywateli UE. Fundusz wspiera  inicjatywy związane ze zwiększeniem liczby miejsc pracy, poprawą warunków oraz wyrównaniem szans na rynku pracy. Działalność EFS jest związana także z inwestowaniem w zasoby ludzkie – zarówno w osoby, które działają już na rynku pracy jak i w młodzież, która nie posiada jeszcze doświadczenia. Budżet przeznaczony na finansowanie funduszu wynosi 10 mld rocznie.

Do priorytetów EFS zalicza się:

- poprawa adaptacyjna pracowników,

- poprawa dostępu do zatrudnienia,

- szkolenia zawodowe,

- pomoc obywatelom UE, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej w znaleznieniu pracy.

Beneficjenci, budżet i główne cele w bardziej szczegółowej wersji: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/53/europejski-fundusz-spoleczny

    FS (Fundusz Spójności) – skierowany jest do państwa członkówskich, których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego dochodu wszystkich krajów. W latach 2014-2020 z tego funduszu korzysta także Polska. Celem FS jest zmniejszenie dysproporacji gospodarczych, społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Środki pieniężne przeznaczone na ten fundusz wynoszą 63.4 mld euro, budżet przeznaczony dla Polski to 23 208 mln euro.

Kategorie, które mogą zostać dofinansowane w ramach FS to:

-transeuropejskie sieci transportowe, szczególnie te, które zostały wskazane przez UE jako priorytet,

- środowisko, czyli inwestycje związane z energetyką oraz transportem.

Podstawa prawna, bardziej szczegółowe cele oraz beneficjenci dostępne na: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/96/fundusz-spojnosci

    EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) – kładzie nacisk na wspieranie konkurencyjności rolnictwa. Głównymi celami tego funduszu jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi przy jednoczesnym osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskiej. Aby inwestycja mogłabyć dofinansowana w ramach EFRROW, powinna być ona związana z rolnictwem bądź leśnictwem oraz zostać opracowana na podstawie poniższych priorytetów:

- ułatwienie transferu wiedzy i innowacji,

- wspieranie rentowności i konkurencyjności wszystkich gałęzi rolnictwa oraz propagowanie nowoczesnych technik przy zrównoważeniu gospodarki,

- poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, warunków życia zwierząt i zarządzania ryzykiem,

- odtwarzanie, ochrona i rozwój ekosystemów,

- wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami,

- wspieranie integracji społecznej, walki z ubóstwem i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna oraz więcej informacji dostępne na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l60032&from=PL
 

     EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) – głównym celem EFMR jest wspieranie polityki zrównoważonego rybołóstwa, przy jednoczesnym ożywieniu gospodarczym. Ponadto do priorytetów tego funduszu można zaliczyć:

- wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołóstwo zrównoważone,

- wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki,

- finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy,

- podnoszenie jakości życia społeczności nadmorskich w UE,

- zbieranie informacji potrzebnych do powiększenia wiedzy o morzu i długoterminowym zarządzaniu rybołóstwem.

Polska w ramach EFMR ma do dyspozycji 523,2 mln euro.

Więcej informacji o budżetowaniu, podstawach prawnych oraz beneficjentach dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_pl.htm

 

Więcej informacji o funduszach w ramach ESI dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm

Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 2, 2013
Ostatnia aktualizacja: June 30, 2021