• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej

Plan działania na...

Komisja Europejska opublikowała wczoraj plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Jest to inicjatywa zapowiedziana w strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, opublikowanych w maju 2020 r. Te dwie strategie zostały przedstawione w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, aby umożliwić przejście na zrównoważone systemy żywnościowe i zająć się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej

Aby zapewnić zrównoważony wzrost w sektorze ekologicznym w planie działania przedstawiono 23 działania, oparte na trzech aspektach: 

 • pobudzaniu konsumpcji - w planie działania przedstawiono szereg konkretnych działań mających na celu zwiększenie popytu, utrzymanie zaufania konsumentów i przybliżenie kwestii żywności ekologicznej obywatelom. Między innymi: informowanie o produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych, zachęcanie do szerszego stosowania produktów ekologicznych w stołówkach publicznych za pomocą zamówień publicznych oraz zwiększenie dystrybucji produktów ekologicznych w ramach unijnego programu dla szkół. Działania mają również zapobiegać oszustwom, zwiększać zaufanie konsumentów i służyć poprawie identyfikowalności produktów ekologicznych.
 • zwiększaniu produkcji - oprócz działań podejmowanych w ramach WPR, pozostałe kluczowe narzędzia obejmą: organizację imprez informacyjnych i tworzenie sieci kontaktów w celu wymiany najlepszych praktyk, certyfikację grup rolników, a nie osób fizycznych, badania naukowe i innowacje, wykorzystywanie technologii blockchain i innych technologii w celu poprawy identyfikowalności, zwiększanie przejrzystości rynku, wzmacnianie przetwórstwa lokalnego i przetwórstwa na małą skalę, wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego i poprawę żywienia zwierząt. Aby zwiększyć świadomość na temat produkcji ekologicznej, Komisja co roku zorganizuje unijny dzień produkcji ekologicznej, a także będzie przyznawać nagrody na rzecz łańcucha żywności ekologicznej w uznaniu dla przykładów doskonałej organizacji na wszystkich jego etapach. Komisja będzie również zachęcać do rozwoju sieci turystyki ekologicznej za pośrednictwem „biookręgów”.
 • dalszej poprawie zrównoważonego charakteru sektora - działania skupią się na poprawie dobrostanu zwierząt, zapewnieniu dostępności ekologicznych nasion, zmniejszeniu śladu węglowego sektora oraz ograniczeniu do minimum stosowania tworzyw sztucznych, wody i energii. Komisja zamierza także zwiększyć udział badań naukowych i innowacji oraz przeznaczyć co najmniej 30 proc. budżetu przewidzianego na badania naukowe i innowacje w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich na tematy specyficzne dla sektora ekologicznego lub dla niego istotne.

Komisja zachęca państwa członkowskie do opracowania krajowych planów działania w zakresie produkcji ekologicznej w celu zwiększenia ich krajowego udziału rolnictwa ekologicznego. Krajowe plany działania w zakresie produkcji ekologicznej będą stanowić uzupełnienie krajowych planów strategicznych WPR poprzez określenie środków wykraczających poza rolnictwo i to co oferuje WPR.

Dodatkowe informacje

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej (wersja angielska dostępna i wersja polska w najbliższych dniach)

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego Planu.

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Zielona Europa-kolej na kolej!