• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program BONUS

Region PomorskieMiędzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem.

Misja Programu BONUS-185: Przyczynić się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej.

W obecnej edycji programu główny nacisk został położony na wykorzystanie dotychczasowych rezultatów naukowych w praktyce i w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego.

Okres finansowania: 2010-2017

Budżet programu: 100 millionów EUR

Beneficjenci programu: Beneficjenci programu to niezależne jednostki z krajów UE lub kraje stowarzyszone. Co najmniej dwóch członków projektu musi być z krajów uczestniczących w projekcie (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska i Szwecja). W projektach BONUS mogą uczestniczyć jednostki z krajów trzecich, jednak muszą one pokryć koszty projektu we własnym zakresie. BONUS zawarł porozumienia z rosyjskimi organizacjami finansującymi, więc rosyjscy badacze mogą uzyskać od nich wsparcie finansowe. Uczestnicy projektu zawiązują konsorcjum.

Działania kwalifikowane: BONUS finansuje badania podstawowe i stosowane mające na celu rozwój i wdrożenia dostosowanych do potrzeb regulacji, polityki i praktyk zarządczych skuteczniejsze reagowanie na najważniejsze problemy społeczne i dotyczące ochrony środowiska, które obecnie występują w regionie Morza Bałtyckiego i będą pojawiać się w najbliższych latach. Treść naukowa badań została podana szczegółowo w Strategocznej Agendzie Badań programu BONUS. Projekty wybrane do finansowania muszą wykazywać wysoką jakość treści naukowej tematów oraz spełniać kryteria wymienione w naborze wniosków


NCBIR BONUS-185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku

www.bonusportal.org

Author: Stażysta Bruksela
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2014
Ostatnia aktualizacja: July 30, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa