• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program LIFE 2014-2020

Region Pomorskie
Program LIFE
to kontynuacja realizowanego w okresie 2007-2013 programu LIFE+. Jest to jedyny instrument dedykowany wyłącznie ochronie środowiska i działaniom na rzecz klimatu. W perspektywie 2014-2020 budżet programu będzie wynosił prawie 3,4 miliarda euro. Oprócz większych niż do tej pory nakładów finansowych Komisja Europejska wprowadziła większą elastyczność i uproszczenie zasad programu.

Obecnie obowiązuje Wieloletni Program Prac na lata 2018-2020 dla Programu LIFE.

W nowym okresie finansowania 2014-2020 w ramach Programu LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy dedykowane: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Priorytety LIFE obejmują m.in.: obszary Natura 2000, wodę, jakość powietrza, gospodarowanie odpadami, gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie zasobami, czy łagodzenie zmian klimatu. Program LIFE zachęca do tworzenia projektów komplementarnych z innymi projektami unijnymi oraz krajowymi instrumentami finansowymi i wspiera współpracę międzynarodową. Niezwykle ważną kwestią jest zagwarantowanie europejskiej wartości dodanej projektów, które otrzymują dofinansowanie.


Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (osoby, jednostki i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.


Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach (podprogramach):

 • Ochrona środowiska i efektywne zarządzanie zasobami – innowacyjne rozwiązania w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach;
 • Przyroda i różnorodność biologiczna – opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich;
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej.


Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach (podprogramach):

 • Łagodzenie skutków zmiany klimatu – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych;
 • Dostosowanie się do skutków zmian klimatu – zwiększenie zdolności adaptacji do zmiany klimatu;
 • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu – działania w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych.Więcej informacji o Programie LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life


Plan naboru wniosków w roku 2019: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 27, 2013
Ostatnia aktualizacja: April 12, 2019
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa