• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Program Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego 2014-2020

Region Pomorskie
Komisja Europejska przedstawiła trzeci wieloletni program na rzecz ochrony zdrowia. Ma on na celu wsparcie państw członkowskich w podjęciu reform systemów opieki zdrowotnej, które uwzględniałyby zachodzące w Europie zmiany demograficzne i społeczne. Placówki ochrony zdrowia powinny świadczyć bardziej dostępne i zrównoważone usługi oraz wspierać innowacyjne rozwiązania. Program ma także pomóc w promocji zdrowego stylu życia oraz przyczynić się do zmniejszenia transgranicznych zagrożeniom dla zdrowia.

Komisja Europejska zaproponowała, aby budżet programu wyniósł 449 mln euro. Środki te mają być przeznaczone na dotacje i zamówienia publiczne, które pomogą w odnalezieniu opłacalnych rozwiązań pozwalającym sprostać napotykanym problemom oraz usprawnią i uelastycznią system opieki zdrowotnej. Unia Europejska proponuje również łączenie zasobów i know-how różnych krajów w celu rozwiązywania podobnych problemów, bez naruszania kompetencji rządów krajowych w zakresie nadzoru nad systemami opieki zdrowotnej. Beneficjentami programu mogą być podmioty prywatne i publiczne, władze krajowe, europejskie organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Wypłacane dotacje nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych, chyba że są to przypadki wyjątkowej użyteczności. W tej sytuacji dotacje mogą obejmować maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można także pokrywać wydatki związane z przygotowaniami, monitorowaniem, kontrolą, audytami i oceną niezbędnymi do zarządzania programem.

W programie wyróżnione zostały 4 cele szczegółowe:

 • Wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej – rozwiązywanie problemu niedoboru zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych, wdrażanie innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej (na przykład wykorzystywanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia), dzielenie się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
 • Zwiększenie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli europejskich – tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych (umożliwi to na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób), opracowanie wytycznych europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych
 • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom – wymiana między państwami członkowskimi najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości i specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów
 • Ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia – zwiększenie poziomu gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.


Więcej informacji o programie znaleźć na stronach:

Health Programme European Commission

The EU health programme in a nutshell

Roczny plan prac na 2017 rok.
Author: Stażysta Bruksela
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 30, 2013
Ostatnia aktualizacja: March 8, 2017
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa