• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Statut Stowarzyszenia

„Pomorskie w Unii Europejskiej”

zatwierdzony w dniu 29 czerwca 2018 r.

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Pomorskie w Unii Europejskiej” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdańsk.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie art. 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
2. podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego,
3. rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat programów, przetargów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz know-how i najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej,
4. inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie pomorskim,
5. kształcenie ustawiczne dorosłych i prowadzenie pozostałych form kształcenia.

§ 4.

1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez powołanie i prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz biur na terenie kraju, zwanych dalej jednostkami. Głównym celem działalności Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz biur na terenie kraju jest praca na rzecz intensywnego rozwoju województwa pomorskiego zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego.
2. Do zadań Biur Stowarzyszenia należeć będzie:
1) utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi i innymi biurami/przedstawicielstwami działającymi w Brukseli,
2) reprezentowanie interesów województwa pomorskiego oraz lobbying wobec instytucji unijnych, innych instytucji i organizacji oraz grup interesów obecnych w Brukseli,
3) rozpowszechnianie informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europejskiej, nowych aktach prawnych, uruchamianych unijnych programach i inicjatywach oraz ogłaszanych przetargach,
4) poszukiwanie na terenie województwa pomorskiego partnerów dla projektów zgłaszanych przez inne regiony, organizacje i instytucje w Brukseli oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych planowanych lub realizowanych przez samorządy, organizacje i instytucje z terenu województwa pomorskiego,
5) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa pomorskiego i jego członków poprzez organizowanie imprez promocyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców, uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych i informacyjnych odbywających się przede wszystkim w Brukseli,
6) przygotowywanie wizyt polityków samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i organizacji działających na terenie województwa pomorskiego, pomoc w organizacji staży, praktyk szkoleń,
7) wspieranie przedstawicieli województwa pomorskiego w Komitecie Regionów i innych instytucjach unijnych,
8) funkcjonowanie jako punkt kontaktowo-informacyjny dla przedstawicieli województwa pomorskiego przyjeżdżających do Brukseli w sprawach dotyczących Unii Europejskiej,
9) ścisła współpraca z innymi biurami regionalnymi, w tym szczególnie z regionów partnerskich, w celu wykorzystania ich wiedzy i kanałów informacyjnych na rzecz województwa pomorskiego,
10) ścisła współpraca z innymi regionami bałtyckimi w celu lobowania na rzecz większego zaangażowania instytucji unijnych w rozwój Regionu Morza Bałtyckiego,
11) wspomaganie organów Stowarzyszenia w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

§ 5.

Zadania Stowarzyszenia realizowane będą także poprzez współpracę z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. 
 

§ 6.

Uchylony

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 7.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być następujące podmioty z terytorium województwa pomorskiego:
1) gminy i powiaty oraz ich stowarzyszenia,
2) samorząd województwa pomorskiego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być następujące podmioty z terytorium województwa pomorskiego:
1) organizacje pozarządowe,
2) agencje rozwoju regionalnego,
3) organizacje samorządu gospodarczego,
4) uczelnie wyższe,
5) inne jednostki oraz organizacje z terenu województwa pomorskiego.
4. Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia są reprezentowane w Walnym Zebraniu Członków przez osoby fizyczne, wskazane zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej (przedstawiciel).
5. Zmiana przedstawicieli członka powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Członkiem zwyczajnym zostaje jednostka samorządu terytorialnego wymieniona w ust. 2 z chwilą podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia członka przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje odpowiednią uchwałę niezwłocznie po przekazaniu mu stosownych uchwał właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego bądź ich stowarzyszeń.
7. Członkami wspierającymi zostają osoby prawne wymienione w ust. 3 z chwilą podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia członka przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje odpowiednią uchwałę po przekazaniu mu stosownych uchwał odpowiednich organów.
7a. Podejmowanie decyzji odnośnie przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia należy do Zarządu. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia w przypadku, gdy wnioskujący jest jednostką prowadzącą działalność o charakterze głównie komercyjnym, cele wnioskującego są sprzeczne z celami Stowarzyszenia lub jest to uzasadnione innymi interesami Stowarzyszenia. Jednostki o charakterze głównie komercyjnym nie mogą przekroczyć 20% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
7b. W przypadku odrzucenia wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany poinformować wnioskujący podmiot o powodzie odrzucenia jego wniosku.
7c. Na uchwałę Zarządu o odrzuceniu wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu treści uchwały.
7d. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu o odrzuceniu wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
8. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która w sposób znaczący wnosi lub wniosła zasługi w działalność Stowarzyszenia i została przyjęta (z swoją uprzednią zgodą) w poczet członków honorowych Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 8.

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz wskazywać osoby fizyczne, które mogą być wybierane w skład władz Stowarzyszenia,
2) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty,
3) brać udział w zebraniach, naradach i imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia oraz świadczeń na zasadach określonych właściwymi regulaminami Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumień i układów,
2) spełniać zadeklarowane świadczenia, zgodne z regulaminem ustalonym przez Zarząd,
3) wspierać realizację celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program.
3. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumień i układów,
2) spełniać zadeklarowane świadczenia, zgodne z regulaminem ustalonym przez Zarząd,
3) wspierać realizację celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program.
5. Członkowie honorowi posiadają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem obowiązku spełniania świadczeń materialnych.

§ 9.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zaś w przypadku osób prawnych będących członkami – uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej, złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd na skutek:
a) zalegania w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub nie wywiązania się z deklarowanych świadczeń, po wyczerpaniu wcześniejszych ustnych i pisemnych upomnień Zarządu Stowarzyszenia,
b) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) pisemnego wniosku czterech piątych członków Stowarzyszenia z powodów istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia,
4) utraty osobowości prawnej przez członka lub śmierci członka honorowego,
5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały organu, który tę godność nadał.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2a-2b oraz w ust. 1 pkt. 3, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.
2a. Podmiot skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo do wniesienia odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu treści uchwały.
2b. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organy Stowarzyszenia

§ 10.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa, działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd, w skład której wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz inne osoby zaproszone do pracy Rady przez Zarząd Stowarzyszenia. Rada Programowa jest forum programowym, z którego konsultacji i opinii korzystać mogą władze Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Władze wybieralne działają pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnych władz przez Walne Zebranie członków.
1a. Przed upływem kadencji członek władz Stowarzyszenia traci swój mandat na skutek:
1) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
2) odebrania przez członka Stowarzyszenia prawa do reprezentowania tego członka w pracach Stowarzyszenia,
3) pisemnej rezygnacji (ustąpienia) złożonej na ręce Zarządu,
4) śmierci,
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu przez członka, którego przedstawicielem jest określony członek władz.
2. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwołuje odpowiednio Przewodniczący Stowarzyszenia i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Informacja o posiedzeniu powinna zostać dostarczona członkom nie mniej niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, bądź w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 1 godzinę później niż pierwszy termin, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. W przypadku utraty mandatu przez członka określonego organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organ, którego członek utracił mandat ma prawo uzupełnić swój skład osobowy w trybie kooptacji w następujący sposób:
1) w pierwszej kolejności o osobę wskazaną przez członka Stowarzyszenia, którego przedstawicielem był poprzedni członek tego organu,
2) w drugiej kolejności spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów,
3) w trzeciej kolejności o inną osobę, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka tego organu.
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz łącznie nie może przekroczyć 50% liczby członków poszczególnych władz pochodzących z wyborów.
4. W przypadku, gdy do końca kadencji władz Stowarzyszenia pozostaje nie więcej aniżeli 3 miesiące, odstępuje się od uzupełnienia składu osobowego, chyba że liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej będzie niższa niż 50% liczby członków wybranej przez Walne Zebranie Członków.
5. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia nie mogą być powołane do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje, z zastrzeżeniem §16 ust.3.

§ 12.

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków, składające się z przedstawicieli każdej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym.
2. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
3. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.
4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku, przez powiadomienie członków oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania.
5. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli bezwzględna większość aktualnej liczby członków wyrazi na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W takim wypadku Zarząd przesyła do wszystkich członków Stowarzyszenia projekt uchwały, określając co najmniej 7-dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie.
6. W sprawach, o których mowa w § 15 pkt. 2 - 8 i 14 pisemne głosowanie członków stowarzyszenia jest wyłączone.

 § 13.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne, jeśli uczestniczy w nim:
1) w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 1 godzinę później niż pierwszy termin, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały są obowiązujące, jeśli uzyskały ponad połowę głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 14.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 11.
3. Walne Zebranie Członków może określić szczegółowy tryb swojej pracy w regulaminie obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, jeden sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 25% członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w terminie - Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 15.

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian statutu,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §16 ust. 3. oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego lub ruchomego, zaciąganiu pożyczek oraz emitowaniu obligacji, jeżeli wartość czynności przekracza wartość pięćdziesięciu tysięcy złotych. Wartości w obcych walutach przeliczane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego powzięcie uchwały,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; wnioski członków Stowarzyszenia są rozpatrywane, jeżeli zostaną zgłoszone na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków,
10) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,
12) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządu, o których mowa w § 7 i 9,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
14) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 16.

1. Zarząd Stowarzyszenia będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 7 osób. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zarząd wybierany jest na okres 2 lat w liczbie określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków w granicach zakreślonych statutem i pełni swoje funkcję do czasu wyborów nowego Zarządu. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Przewodniczącym Zarządu jest osoba pełniąca aktualnie funkcję Marszałka Województwa Pomorskiego.
4. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków przez wybór członków Zarządu z grona przedstawicieli członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Na swym pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących.
5. Zarząd powołuje jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.
6. Przewodniczący Zarządu nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych upoważniony jest Przewodniczący i jeden Członek Zarządu lub Przewodniczący i osoba upoważniona przez Zarząd działający wspólnie.
9. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli bezwzględna większość aktualnej liczby członków Zarządu wyrazi na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W takim wypadku Przewodniczący Zarządu przesyła do wszystkich członków Zarządu projekt uchwały, określając co najmniej 7-dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji dotyczących głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
4) wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
5) pozbawienie członka Stowarzyszenia prawa do korzystania z usług, urządzeń oraz innych świadczeń biur Stowarzyszenia w przypadku zalegania z uiszczeniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc od terminu wymagalności składki,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich w przypadku określonych w §9 ust. 1 pkt.2a-2b oraz § 9 ust.1 pkt.3,
8) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
10) przygotowanie projektów budżetu i program działalności w dany rok,
11) składanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości opłacania składek członkowskich,
12) nabywanie i zbywanie nieruchomości i ruchomości, w tym wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania biur, przyjmowanie zapisów i darowizn na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków,
13) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
14) uchwalanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i § 20 ust. 3,
15) ocena działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
16) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, korzystając w tym zakresie z pomocy Biur Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez upoważnionego przez Przewodniczącego Członka Zarządu.
2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.
4. Do rozpatrywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno – organizacyjnych i przedłożenia władzom Stowarzyszenia wniosków w tych sprawach, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze lub komisje problemowe, określając ich skład, zadania i regulaminy ich pracy.

 § 19.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie lub w terminie przewidzianym w statucie,
3) prawo żądania zwoływania posiedzenia zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty złożenia żądania,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 20.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja może określić szczegółowy tryb swojej pracy w regulaminie.

 § 21.

Rada Programowa przedkłada Zarządowi opinie, wnioski, rekomendacje i propozycje w sprawach dotyczących działań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członków oraz świadczenia członków wspierających,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
4) dotacje,
5) darowizny, spadki, zapisy,
6) dochody z ofiarności publicznej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.
4. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
6. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
7. Wysokość składek członkowskich zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
8. Terminy wpłaty składek członkowskich ustala Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia w drodze zarządzenia. Członkowie Stowarzyszenia są informowani o treści zarządzenia w terminie 7 dni od jego podjęcia.

ROZDZIAŁ VI

Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 23.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Walne Zebranie Członków warunkami, przeprowadzi likwidację.
3. Walne Zebranie Członków jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.

 

Author: Małgorzata Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: November 20, 2018
Ostatnia aktualizacja: November 21, 2018