• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020


Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego
 

Po trwającym blisko półtora roku procesie, w dniu 24 września 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Podczas tworzenia dokumentu, współpracowano z reprezentantami wielu środowisk – naukowcami, samorządowcami, a także przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Punktem wyjścia do dyskusji nie były jedynie pogłębione analizy społeczno-gospodarcze czy dane statystyczne, lecz przede wszystkim dialog oparty na wiedzy ekspertów – zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Przyjęta Strategia uwzględnia wnioski płynące zarówno z 12 tygodniowych (02 kwietnia - 22 czerwca 2012 roku) konsultacji społecznych, jak i rekomendacje z ocen eksperckich: oceny ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne miały wyjątkowo szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 30 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1 400 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 179 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii, przekazując łącznie 1 160 uwag. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Strategii zostały szczegółowo opisane w Raporcie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Zaktualizowana Strategia wyznacza w perspektywie 2020 roku trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi:

 • NOWOCZESNA GOSPODARKA
 • AKTYWNI MIESZKAŃCY
 • ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ

Celem nadrzędnym jest spójność regionu, rozumiana jako zapewnienie możliwości rozwoju i poszukiwanie takich ścieżek zmian, które będą wykorzystywały i wzmacniały potencjał każdego z obszarów. Naczelnymi zasadami w procesie realizacji Strategii będą zatem: łączenie sił i zasobów, a także koordynacja wysiłków poszczególnych podmiotów.
 

Zarząd Województwa Pomorskiego stworzył Plan Zarządzania Strategią, który jest dostępny tutaj.

Pełny tekst Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dostępny jest tutaj.

Opracowano na podstawie strony strategia2020.pomorskie.eu/
Author: Communication Officers
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 23, 2013
Ostatnia aktualizacja: April 18, 2016