• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Wizyty studyjne w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli organizuje wizyty studyjne do Brukseli dla pomorskich uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych.

W 2015 roku przedstawiciele pomorskiej nauki wzięli udział w dwóch wizytach: „Programy i inicjatywy Unii Europejskiej dla nauki i szkolnictwa wyższego” (4-6 marca) oraz „Open Science - otwarta i innowacyjna nauka” (18-20 listopada).

W trakcie pierwszej z wizyt zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej (m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji) oraz sieci regionów ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji), podczas których omówiono szerokie możliwości wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy wizyty uczestniczyli także w szóstej edycji European University-Business Forum, miejsca spotkania przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych z całej Europy oraz prezentacji najlepszych praktyk we współpracy uczelni z biznesem. 

Program kolejnej wizyty z 2015 roku objął m.in.: spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, spotkanie z zespołem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli oraz wizytę na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2015.

Zorganizowana w 2017 roku wizyta studyjna koncentrowała się na omówieniu stanu wdrażania programu Horyzont 2020, prac nad programem ramowym w kolejnej perspektywie finansowej oraz zmian w ubieganiu się o logo HR Excellence in Research (Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). W jej pierwszym dniu (5 kwietnia) zrealizowano spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, w dwóch kolejnych dniach (6-7 kwietnia) uczestnicy wzięli udział w European University-Business Forum.

W dniach 16-18 kwietniu 2018 roku, tuż przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską propozycji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku, przedstawiciele pomorskich uczelni spotkali się po raz kolejny w Brukseli, aby wziąć udział w dyskusji o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z realizacją dwóch programów: programu mobilności młodych osób (obecny ERASMUS+) oraz programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (obecny Horyzont 2020).

Na początku kwietnia 2019 roku gościliśmy w Brukseli przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas wizyty studyjnej dedykowanej tematyce zdrowotnej. W  pierwszym dniu wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami trzech Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD), Edukacji i Kultury (DG EAC), aby omówić politykę zdrowotną UE, priorytety badań naukowych w dziedzinie zdrowia, wyzwania związane z cyfrową transformacją oraz inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wzmacniania współpracy środowisk naukowych z biznesem. Drugi dzień rozpoczęły dwa spotkania poświęcone tworzeniu innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, pierwsze w siedzibie Microsoft, kolejne z przedstawicielem sekretariatu Active and Assisted Living Programme. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się także przedstawiciele międzynarodowych sieci współpracy, których Pomorskie jest aktywnym członkiem: ERRIN – Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji oraz UnILiON – nieformalnej sieci skupiającej przedstawicielstwa uczelni w Brukseli. Dyskusję z przedstawicielami Ghent University oraz University of Wolverhampton zdominowało zagadnienie systemów wsparcia dla zespołów badawczych przygotowujących i realizujących projekty innowacyjne w konsorcjach międzynarodowych, a także praktyczne aspekty współpracy pomiędzy uczelnią i biznesem w lokalnym i regionalnym ekosystemie innowacji.

Kolejnym terminem spotkania pomorskiego środowiska naukowego w Brukseli, z udziałem przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, był 10-12 grudnia 2019 roku. Dyskusje z zaproszonymi ekspertami dotyczyły m.in.: stanu negocjacji programów Horyzont Europa oraz ERASMUS+ (DG RTD, DG EAC), inicjatywy Europejskich Uniwersytetów: doświadczeń pierwszego naboru oraz zaproszenia do drugiego konkursu (DG EAC), wsparcia dla menedżerów badań i administratorów w ramach EARMA (European Association of Research  Managers and Administrators), czy możliwości współpracy z największą europejską siecią innowacji EIT (European Institute of Innovation and Technology). Podsumowaniem dwudniowej wizyty było spotkanie z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Business & Science Poland oraz Biura Promocji Nauki PolSCA PAN poświęcone rozmowie o budowaniu proaktywnych postaw pomorskiego środowiska naukowego w zakresie współpracy międzynarodowej.

 
 

Author: Sylwia Anna Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 6, 2016
Ostatnia aktualizacja: August 20, 2020