• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Współpraca BAC

Współpraca regionu w ramach Korytarza Bałtyk - Adriatyk (BAC)
Opis inicjatywy
W styczniu 2014 r. Unia Europejska wprowadziła nową politykę dotyczącą infrastruktury, w ramach której poprzez korytarze transportowe połączy się północną i południową oraz wschodnią i zachodnią Europę. Celem tej polityki jest m. in. ujednolicenie sieci transportowej państw członkowskich, usunięcie tzw. „wąskich gardeł” i utworzenie brakujących ogniw transgranicznych. Stanie się to dzięki przekształceniu obecnej mozaiki dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i kanałów w jednolitą europejską sieć transportową (TEN-T). Oś Bałtyk-Adriatyk ukierunkowana jest na rozwój kolejowych połączeń intermodalnych, które skomunikują baseny Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego, ich porty (Triest, Wenecja, Ravenna, Koper, Gdańsk, Gdynia) z ważnymi ośrodkami miejskimi pomiędzy Polską i Włochami. Poprzez przesunięcie przepływu towarowego z transportu drogowego, na bardziej korzystny dla środowiska transport kolejowy, Oś Bałtyk – Adriatyk staje się narzędziem osiągnięcia celów klimatycznych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym („green transport”).Celem jest również zredukowanie czasu podróży i kosztów transportu - osiągnięcie prędkości 160km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych jako standardu. Oś Bałtyk –Adriatyk krzyżuje się z wieloma głównymi szlakami transportowymi, dlatego też umożliwia utworzenie efektywnych połączeń transportowych do innych ważnych ekonomicznie regionów Europy.
Aby zrealizować założenia, unijne finansowanie infrastruktury transportowej w latach 2014–2020 wzrośnie trzykrotnie, sięgając 26 mld euro. Oś Bałtyk – Adriatyk jest jednym z 9 głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T (Trans-European Transport Network) o długości 2400 km, a zarazem jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych łączącym Północ z Południem Europy. Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk to inicjatywa, której podstawowym celem jest wzmocnienie strategicznych powiązań krajów i regionów na osi Północ-Południe, poprzez poprawę ich dostępności transportowej, intensyfikację transportu i promocję nowych kierunków przepływu ludzi i towarów. Biegnie on od Morza Bałtyckiego aż do Adriatyku, prowadząc przez uprzemysłowione regiony południowej Polski (Górny Śląsk), poprzez Wiedeń, Bratysławę i rejon Alp Wschodnich aż po północne Włochy. Znaczenie osi transportowej Północ-Południe, na której od kilkuset lat trwa wymiana handlowa, jest kluczowe. Wraz z integracją Polski z UE nadeszła szansa na zdecydowane wzmocnienie rangi istniejących połączeń. W jego skład wchodzą projekty priorytetowe 23 i 25 dla sieci TEN-T, o których więcej tutaj. Szczegółowe mapy aktualne na grudzień 2013 do pobrania tutaj i tutaj.
Korytarz Bałtyk – Adriatyk przebiega następująco:
Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków
Gdańsk – Warszawa – Katowice
Katowice –Ostrava –Brno –Wien
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien
Wien –Graz –Villach – Udine – Trieste
Udine – Venezia – Padova - Bologna – Ravenna
Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Trieste
Szczegółowy przebieg korytarza tutaj.

Brakujące połączenia
Główne brakujące połączenia w korytarzu to te transgraniczne oraz wąskie gardło w rejonie Semmering-Koralm (tunel) w Austrii (Alpy). Ulepszenia potrzebują też transgraniczne połączenia na odcinku Wiedeń – Bratysława oraz Ostrawa-Katowice. Poprawy wymagają też systemy zarządzania ruchem oraz połączenia multimodalne z portami.
Dotychczasowe osiągnięcia
Podczas ostatniej dekady niektóre połączenia kolejowe i drogowe wzdłuż korytarza Bałtyk-Adriatyk zostały zmodernizowane lub wybudowane (w Polsce, Czechach i Słowacji). W Austrii trwają prace nad wyeliminowaniem wąskich gardeł, a brakujące połączenia są bliskie ukończenia:
Budowa nowej stacji kolejowej w Wiedniu zostanie ukończona w 2015 roku.
Prace na 30km tunelu Koralm rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku. Ten tunel umożliwi pierwsze połączenie na 130km odcienku kolejowym Graz – Klagenfurt. Kiedy prace zostaną ukończone (w 2022 roku) czas podróży z Wiednia do Klagenfurt zostanie zredukowany o ponad 3h (obecnie z Warszawy do Klagenfurt pociąg pokonuje trasę w 12h, w 2025 zajmie to mniej niż 9h).
W kwietniu 2012 roku rozpoczęły się prace nad modernizacją austriackiego tunelu Semmering (na odcinku 27,3km z 41km długości tunelu pociągi mają osiągać prędkość 230km/hmax).
We Włoszech, tak zwana linia Pontebbana została zmodernizowana i obecnie składa się z podwójnej, zelektryfikowanej trakcji.

Infrastruktura przewidziana w ramach projektu i oraz stan zaawansowania prac:
Gdynia - Katowice - Kolej - W użyciu
Gdynia, Gdańsk - Porty - Połączenia międzyportowe, dalszy rozwój terminali multimodalnych
Warszawa - Katowice - Kolej - W użyciu
Wrocław – Poznań – Szczecin/Świnoujście - Kolej - W użyciu
Świnoujście, Szczecin - Porty - Połączenia międzyportowe
Bielsko Biala – Žilina - Droga - W użyciu
Katowice - Ostrava - Brno – Wiedeń oraz Katowice - Žilina - Bratislava - Wiedeń - Kolej - W użyciu, szczególnie istotne połączenia transgraniczne PL-CZ, CZ-AT, PL-SK and SK-AT, Brno-Přerov; dalszy rozwój terminali intermodalnych i połączeń z lotniskami
Wiedeń - Graz - Klagenfurt - Udine - Wenecja- Ravenna - Kolej - Częściowo budowa nowych linii częściowo prace modernizacyjne trwają; dalszy rozwój terminali intermodalnych; ulepszenie istniejącej trakcji
Graz - Maribor - Pragersko - Kolej - Projektowanie i prace nad nowymi liniami
Triest, Wenecja, Ravenna, Koper - Porty - Połączenia międzyportowe, dalszy rozwój terminali intermodalnych

Historia inicjatywy
W 2004 roku oś kolejowa Gdańsk – Warszawa - Brno/Bratysława – Wiedeń została uznana za 23. projekt priorytetowy dla sieci TEN-T.
12 października 2006 – List Intencyjny
W 2006 roku krajowi Ministrowie Transportu i Infrastruktury z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Włoch podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia Bałtycko-Adriatyckiego Korytarza Transportowego, wraz z rozszerzeniem istniejącego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego VI o Poznań, Brno/Brzecław i rozszerzeniem Południowo-Zachodnim do Bratysławy/ Wiednia, Grazu, Klagenfurtu, Udine, Triestu/Wenecji i Bolonii.
Treść Listu Intencyjnego w języku angielskim
6 października 2009 – Deklaracja regionów
Przedstawiciele 14 regionów podpisali deklarację ukierunkowaną na “spójne i szybkie uprawomocnienie Korytarza Bałtyk – Adriatyk pomiędzy Gdańskiem a Bolonią”, umotywowane potrzebą „Poprawy infrastruktury drogowej, jako podstawy rozwoju gospodarczego, jak również bezpieczeństwa transportu i złączenia nowej Europy”.
Treść deklaracji.
Deklaracja z 3 grudnia 2009
W dniu 3 grudnia 2009 roku 9 regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało wspólną deklarację wyrażającą europejskie i regionalne znaczenie osi autostrady Gdańsk-Brno-Wiedeń.
Treść deklaracji
Porozumienie z 23 czerwca 2010 roku
W wyniku tych porozumień, w dniu 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy Marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza. W dniu 23 maja 2012 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
Materiały informacyjne z konferencji z 23 czerwca 2010
Ostatnie wydarzenia (2014)
1st Forum Meeting of the Baltic-Adriatic Core Network Corridor, Brussels, 31st March 2014 (agenda)
2nd Forum Meeting of the Baltic-Adriatic Core Network Corridor, Brussels, 16th June 2014 (agenda)

Nadchodzące wydarzenia
Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Łódź 22-23 września 2014
3rd Forum Meeting of the Baltic-Adriatic Core Network Corridor, Brussels, 29th September 2014

Wsparcie Unii Europejskiej istotne dla Polski
W latach 2014-2020 inwestycje w sektorze transportu na poziomie krajowym finansowane będą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na lata 2014 – 2020, który przewiduje na ten cel kwotę w wysokości 19 841,7 mln euro.
Dodatkowo, dostępne będą środki instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w wysokości 4 362 mln euro - w ramach koperty Funduszu Spójności dla Polski do wykorzystania do końca 2016 r . oraz 14 945,08 mln euro - w ramach ogólnej puli do wykorzystania przez wszystkie państwa członkowskie.

Cele do osiągnięcia:
Transport kolejowy
Uzupełnienie luk na głównych liniach (magistralach) kolejowych w sieci TEN-T poprzez modernizację, rehabilitację oraz budowę linii, w tym : CE 59, E-59, E-65, E-30, CE 65 oraz linii poza siecią TEN-T istotnych z punktu widzenia ruchu pasażerskiego lub towarowego ruchu kolejowego.
Transport drogowy
Skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu wszystkich miast wojewódzkich z Warszawą poprzez budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg ekspresowych, w tym m.in. S8, S7, S3, S61, S5, S17.
Transport wodny (morski i śródlądowy)
Stworzenie spójnej sieci śródlądowych dróg wodnych o wysokich parametrach, poprawa konkurencyjności portów morskich.


Europejski Koordynator Korytarza Bałtyk-Adriatyk TEN-T
Kurt Bodewig - nominowany na Koordynatora Korytarza Bałtyk-Adriatyk w dniu 12 marca 2014, niemiecki polityk partii SPD, były Minister Transportu i Infrastruktury (2000-2002) w Niemczech.

Projekty powiązane z inicjatywą
BATCo
W celu dalszego wsparcia rozwoju Osi Bałtyk – Adriatyk, wybrane zainteresowane instytucje znajdujące się wzdłuż tego intermodalnego korytarza połączyły siły w dedykowanym projekcie Bałtycko - Adriatycka Współpraca Transportowa (BATCo).
BATCo jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) poprzez priorytet Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach Programu dla Europy Środkowej.
Partnerami projektu z województwa pomorskiego są Port Gdański SA oraz Instytut Morski w Gdańsku.
O projekcie
Strona projektu: http://www.baltic-adriatic.eu/

TransBaltic
Projekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego. Był on realizowany w latach 2007-2013.
Podstawową intencją projektu było zapewnienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej regionu Morza Bałtyckiego, poprzez wspólne opracowanie strategii rozwoju sektora transportowego zgodnej z polityką spójności w dziedzinie transportu, jak i wspólne wdrażanie koncepcji biznesowych.
Samorząd Województwa Pomorskiego był jednym z partnerów tego projektu, a województwo pomorskie współfinansowało zadania w ramach przedsięwzięcia.
Strona projektu: http://www.transbaltic.eu/about/

Projekt Adriatic-Baltic Landbridge (A-B Landbridge)
Celem projektu była analiza możliwości rozwoju multimodalnego korytarza lądowego Północ-Południe spinającego wybrzeża dwóch przeciwległych akwenów morskich (Bałtyk - Adriatyk). Został zrealizowany w ramach Programu INTERREG III B/CADSES w latach 2006-2008.
Więcej o projekcie

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk powstało w 2012 roku, w odpowiedzi na potrzebę zacieśnienia współpracy polskich regionów, przez które przebiegać będzie Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk.
Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest Ryszard Śliwiński, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
Członkowie Stowarzyszenia:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Łódzkie
Województwo Małopolskie
Województwo Mazowieckie
Województwo Pomorskie
Województwo Śląskie
Województwo Wielkopolskie
Więcej na temat Stowarzyszenia: http://regionybac.pl/pl

Dodatkowe informacje:
Informacje na temat programu TEN-T w latach 2007-2013: link link
Więcej na temat 9 korytarzy transportowych
TEN-T DAYS 2013
Broszura TEN-T DAYS 2013

Author: Karina Rembiewska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 23, 2014
Ostatnia aktualizacja: April 23, 2014
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!