Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie stworzonej przez Platformę Monitorowania Strategii „Europa 2020”:

“Europe 2020: what’s happening on the ground?”

Badanie dotyczy realizacji sztandarowych inicjatyw Strategii „Europa 2020”, Krajowych Programów Reform oraz zaleceń dla poszczególnych państw. Ankieta ma na celu ustalenie, czy Strategia „Europa 2020” stanowi wartość dodaną dla polityki lokalnej i regionalnej oraz czy jest realizowana wspólnie na wszystkich szczeblach rządowych (poprzez Pakty Terytorialne i inne narzędzia wielopoziomowego zarządzania).

Wyniki niniejszego badania zostaną wzięte pod uwagę w 2. Raporcie Monitorującym Strategię „ Europa 2020”Komitetu Regionów, który zostanie opublikowany w grudniu 2011 roku, jako wkład do rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej.

Sekcja II kwestionariusza przeznaczona jest na przedstawienie co najmniej jednego przykładu działań z Państwa regionu, która przyczynia się do realizacji celów i zadań Strategii „Europa 2020”.

Kwestionariusz będzie wkrótce dostępny we wszystkich językach na: http://www.cor.europa.eu/europe2020

Wypełnioną ankietę należy przesyłać na adres europe2020@cor.europa.eu do 19 września 2011 roku.