Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pomorskieregion.eu.

Dostępność cyfrowa

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Artykuły archiwalne (sprzed października 2021) mogą być niedostępne z uwagi na możliwość zawierania osadzonego kodu HTML, który jest niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Miejscowe w Gdańsku
 • E-mail: spue@pomorskieregion.eu
 • Telefon: +48 58 32 68 709

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów, odmowę realizacji żądania lub niezadowalającą odpowiedź, jak również na brak dostępności cyfrowej można złożyć skargę (odwołanie) do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • Adres: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 • E-mail: spue@pomorskieregion.eu
 • Telefon: +48 58 32 68 709

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Biuro Miejscowe w Gdańsku
Jana Augustyńskiego 2, pokój nr 16
80-819 Gdańsk

Budynek położony jest przy dwóch skrzyżowaniach: ulic Jana Augustyńskiego i Rzeźnickiej oraz Jana Augustyńskiego i ul. Żabi Kruk. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:

 1. Stacja Gdańsk Śródmieście (około 500 metrów) – przystanek SKM;
 2. URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 90 metrów); – przystanek autobusowy
 3. TORUŃSKA (około 450 metrów); – przystanek autobusowy
 4. PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 350 metrów).- przystanek autobusowy

Dojazd do przystanku liniami:

URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI – liniami 123, 131
TORUŃSKA – liniami:106, 108, 118, 111, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 210, 256,
PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE – liniami: 106, 111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI, TORUŃSKA oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie – mogą występować ograniczenia w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w bezpośredniej bliskości budynku.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1. od ul. Jana Augustyńskiego (główne) – dojście do budynku odbywa się obecnie wyznaczonym korytarzem ze względu na trwające prace budowlane. Korytarz jest utworzony z przęseł wysokiej siatki ogrodzeniowej. Może być trudno zauważalna dla osób z dysfunkcją wzroku.
  Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Przy wejściu jest jeden schodek, który prowadzi do klatki schodowej, przy której zamontowana jest platforma przyschodowa. Brak oznaczeń fakturowych na chodniku przed wejściem do budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie
 2. od ul. Żabi Kruk – dojście do budynku poprzez parking wewnętrzny. Wejście do budynku prowadzi do klatki schodowej ze schodami.

Dostępność sali konferencyjnej – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego do budynku.

 • Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu od ul. Jana Augustyńskiego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w tyflomapę.

Parking + Miejsca postojowe

 • Parking publiczny bezpłatny. Ze względu na prowadzone prace budowlane w bezpośredniej bliskości Urzędu miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są ograniczone i dostępne jedynie od strony ul. Rzeźnickiej.

Trasa wolna od przeszkód

 • Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

 • W budynku znajduje się winda o wymiarach 1,4/1,6m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,9 m.

Toalety

 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia od strony ul. Żabi Kruk.

Obsługa niesłyszących

 • W Stowarzyszeniu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • Stowarzyszenie nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.