przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, ul. Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk, KRS: 0000214552, spue@pomorskieregion.eu, tel.: +48 58 32 68 709 / 714.
 2. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO, tj. w celu:
  • udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a),
  • zawarcia z Administratorem umowy i świadczenia usług przez lub na rzecz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • realizacji przez Administratora zadań statutowych, w których uczestniczy podmiot, którego upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna, której dane osobowe mają być przetwarzane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności dla prawidłowego świadczenia usług informacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.pomorskieregion.eu (art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, wizerunek, dane zbieranie biernie poprzez działanie strony internetowej www.pomorskieregion.eu (np. adres IP, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek:
  • udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Administratora,
  • zawarcia z Administratorem umowy lub świadczenia usług przez Administratora,
  • realizacji przez Administratora zadań statutowych, w których uczestniczy podmiot, którego upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna, której dane osobowe mają być przetwarzane przez Administratora,
  • prawidłowego świadczenia usług informacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.pomorskieregion.eu.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub związany z realizacją interesu prawnego Administratora (tj. przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń).
 6. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie:
  • upoważniony personel Administratora,
  • odbiorcy zewnętrzni, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe lub podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z Administratorem (np. biuro księgowe; kancelaria prawna).
 7. W przypadku przedsięwzięć publicznych organizowanych przez Administratora dane osobowe w postaci wizerunku (zdjęcia, filmy) mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w związku z publikacją w portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram).
 8. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ten sposób –  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.