Wizyty studyjne w Brukseli umożliwiają bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji unijnych i międzynarodowych sieci współpracy

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” organizuje corocznie kilka wizyt studyjnych w Brukseli. Spotkania z ekspertami stanowią forum dyskusji i bezpośredniej wymiany doświadczeń w obszarze danej tematyki na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Są one także okazją do lepszego zrozumienia poszczególnych aspektów polityk europejskich oraz zapewniają skuteczniejszy przepływ informacji pomiędzy osobami wdrażającymi polityki europejskie na poziomie regionalnym i lokalnym a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i kreowanie tych polityk na szczeblu europejskim.

Stowarzyszenie organizuje wizyty:

  • Na wniosek członków Stowarzyszenia pokrywając przy tym koszty organizacyjne, m.in.: tłumaczenia, zakupu niezbędnych materiałów, poczęstunków podczas przerw kawowych, koszty wynajmu sal konferencyjnych, ;
  • Na wniosek innych zainteresowanych podmiotów z województwa pomorskiego np. uczelni, organizacji pozarządowych, indywidualnie ustalając z nimi kwestie związane z kosztami organizacji wizyty;
  • Z inicjatywy własnej, skierowane zarówno do członków Stowarzyszenia jak i jednostek partnerskich z województwa pomorskiego. Część wizyt jest dofinansowywana ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Stowarzyszenie m.in. w ramach realizowanych projektów.

Wniosek lub zapytanie o pomoc w organizacji wizyty studyjnej należy zawsze przesyłać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (min. 3 miesiące), wraz z wstępnie zidentyfikowanym obszarem zainteresowań, którego tematycznie powinny dotyczyć spotkania. Pracownicy Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z programami prac instytucji europejskich, przedstawiają propozycję terminu oraz przygotowują wstępny program spotkań. Zazwyczaj wizyta w Brukseli trwa około 2-3 dni. W gestii Stowarzyszenia leży także zapewnienie grupie niezbędnego wsparcia organizacyjnego podczas pobytu w Brukseli. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy wizyty pokrywają we własnym zakresie.