• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład


Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) to pierwsza tak kompleksowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Tym samym Europa do 2050 r. aspiruje do bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę pełne zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w jego realizację. Głównym celem, obok neutralności klimatycznej, jest przede wszystkim ochrona życia ludzkiego oraz zwierząt i roślin, przy jednoczesnym wsparciu transformacji energetycznej na rzecz czystej technologii.


Jakie obszary polityki unijnej są brane pod uwagę?

Bezpieczeństwo, solidarność i zaufanie

Ścisła współpraca z państwami członkowskimi w celu dywersyfikacji europejskich źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

W pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii

Energia powinna swobodnie przepływać w całej UE – bez przeszkód technicznych ani prawnych.

Efektywność energetyczna

Jak poprawić efektywność energetyczną, aby zmniejszyć zależność UE od importu energii.

Działania w dziedzinie klimatu – obniżenie emisyjności gospodarki

Prowadzenie polityki służącej ograniczeniu emisji, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i wypełnianie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu.

Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność

Wspieranie badań i innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych i czystych technologii energetycznych, które mogą zwiększyć konkurencyjność UE.

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Jak pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w korzystaniu z zasobów w sposób bardziej zrównoważony.


Ponadto, od 2020 roku UE jest za większym zaangażowaniem celów zrównoważonego rozwoju do przygotowywania Europejskiego Semestru. Włączenie do procesu Europejskiego Semestru silniejszego skoncentrowania się na wyzwaniach środowiskowych o znaczeniu makroekonomicznym, ma na celu zapewnienie lepszego i bardziej skutecznego wdrażania oraz egzekwowania istniejących przepisów dotyczących środowiska.


Europejski Zielony Ład składa się z 10 założeń:

 1. Europa bez zanieczyszczeń - zanieczyszczenie powietrza, wody oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia przemysłowego;
 2. Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną - przyjęcie nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym do marca 2020 r.;
 3. Program "Farm to Fork" - cele dotyczące redukcji chemicznych pestycydów (50% do 2030 r.), nawozów i zwiększenie powierzchni upraw organicznych;
 4. Zielona Wspólna Polityka Rolna - wysokie ambicje środowiskowe i klimatyczne w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej;
 5. Mechanizm JUST Transition - wsparcie finansowe dla regionalnych planów transformacji energetycznej;
 6. Finansowanie transformacji - fundusze na zielone innowacje i inwestycje publiczne;
 7. Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia - ocena ambicji państw członkowskich ujętych w ramach krajowych planów w zakresie energii i klimatu;
 8. Osiągnięcie neutralności klimatycznej - propozycja pierwszej ustawy klimatycznej zapisującej cel neutralności klimatycznej do 2050r.;
 9. Zrównoważony transport - przyjęcie strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, a także przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych i rozporządzenia TEN-T;
 10. Ochrona europejskiego kapitału naturalnego - propozycja strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r .
 
Więcej na temat zielonej strategii UE można znaleźć pod linkiem.
 
Region Pomorskie 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje