Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W Tallinnie zakończyło się niedawno 9. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Oto kilka inspirujących myśli z dwudniowych sesji, warsztatów i spotkań:

 

1. „Jeśli ludzie nie wiedzą, co dostaną, nie zaangażują się”, jeden z wniosków warsztatu ‘Taking a closer look: study on the EUSBSR’

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego to instrument współpracy, który będzie skuteczny tylko poprzez zaangażowanie jego mieszkańców.  Zaangażowanie musi wynikać z przekonania, że podjęte inicjatywy rzeczywiście będą skutkować 1) czystym morzem; 2) lepiej połączonym regionem oraz 3) wzrostem dobrobytu, a także wiedzą, jak te cele osiągnąć.

2. „Region Morza Bałtyckiego to historia sukcesu polityki spójności”, Māris Kučinskis, Premier Łotwy 

W ciągu prawie dziesięciolecia funkcjonowania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w znacznym stopniu udało się zmniejszyć dysproporcje rozwojowe między krajami regionu. Cały region przewodzi w wielu rankingach m.in. innowacyjności czy digitalizacji, a wyniki gospodarcze poszczególnych krajów należą do jednych z najlepszych, tym samym udowadniając sens polityki spójności UE.

3. „Przyszedł czas na rewizję zasady 3 X NIE”, Alexander Stubb, jeden z inicjatorów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, wice-prezes Europejskiego Banu Inwestycyjnego

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego została powołana zgodnie z zasadą „trzech nie”: żadnych nowych uregulowań, żadnych nowych instytucji i żadnych nowych środków. Tymczasem, po prawie 10 latach funkcjonowania coraz częściej mówi się o potrzebie zmian, szczególnie w kwestii środków dla Strategii, ponieważ „jeśli będzie budżet dla Strategii, będzie też więcej zainteresowania nią samą”.

4. „Postęp dzieje się lokalnie, więc potrzebne są ułatwienia na szczeblu lokalnym”, Erik Bergkvist, Prezydent regionu Västerbotten

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego jest inicjatywą makroregionalną, ale stawiającą na współpracę wszystkich szczebli. Jednym z jej największych osiągnięć jest włączenie szczebla lokalnego- administracji lokalnej, uczelni, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, NGO i itp., który poprzez projekty i platformy współpracy w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji jej celów. Jednym z najsilniej wyrażanych głosów co do przyszłego kształtu Strategii był postulat uproszczenia procedur i jeszcze większe zaangażowanie aktorów lokalnych.

5. „Myśląc o strategiach inteligentnych specjalizacji, musimy przejść z postawy  konkurencyjnej do podejścia stawiającego na komplementarność”,  Alison Hunter, ekspert ds. polityki publicznej

W obecnym okresie programowania UE na lata 2014-2020 ważne miejsce zajmuje program na rzecz inteligentnych specjalizacji, który stał się zaczynem pochodnych inicjatyw na szczeblu makroregionalnym. Wspólne wysiłki dotyczące innowacji w całym Regionie Morza Bałtyckiego powinny być jeszcze bardziej zintensyfikowane i oparte na silnej współpracy między instytucjami oraz projektami, tak aby lepiej korzystać z efektów synergii wdrażanych rozwiązań.

6. „Nic o nas bez nas”, tytuł seminarium dot. zaangażowania i dialogu z młodzieżą

Idea współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, łącząca wszystkich mieszkańców regionu, jest wartością wymagającą szczególnego zaangażowania młodych ludzi. Dlatego idealne byłoby nie opracowanie specjalnej polityki ds. młodzieży ale uwzględnianie spraw i perspektywy młodzieży we wszystkich politykach.

7. „Wszys­tko na­leży up­raszczać jak tyl­ko można, ale nie bardziej”, A. Einstein

Cytat A. Einsteina był inspiracją rozważań nad skuteczną komunikacją, również w aspekcie komunikowania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Skuteczna komunikacja musi być prosta, ale nie za prosta i zaczyna się od wnikliwego wsłuchania w potrzeby drugiej strony.

8. „Zrównoważone rybołówstwo generuje więcej miejsc pracy i więcej zysku”, Lasse Gustavsson, Oceana in Europe

Kompleksowe badania Morza Bałtyckiego, prowadzone m.in. przez naukowców z Oceana Europe pokazują, że zrównoważone rybołówstwo wcale nie oznacza mniejszych połowów, ale wręcz przeciwnie. Dzięki metodom skutkującym regeneracją łowisk, osiągnie się znacznie lepsze rezultaty połowów, a tym samym większy poziom zatrudnienia w sektorach komplementarnych i wyższy zysk.

9. „Gospodarka o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na zaśmiecenie Morza Bałtyckiego” , Siim Kiisler, Minister Środowiska Estonii

Morze Bałtyckie jest szczególnie narażone i wrażliwe na zanieczyszczenia. Oprócz poważnego  skażenia odziedziczonego po ubiegłych dekadach, dokłada się do nich aktualny problem zanieczyszczenia odpadami z plastiku. Jedynie gospodarka o obiegu zamkniętym, w której plastik jest produkowany, zużywany i przetwarzany do ponownego użycia jest rozwiązaniem tego palącego problemu. Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka współdzielenia będą wiodącymi tematami kolejnego, jubileuszowego, 10. Forum Strategii w Gdańsku.

 

I na koniec myśl, która padła na początku i wybrzmiewała w głowach uczestników do końca Forum:

                                                                10. „ A little less conversation, a little more action, please”.