Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę utworzenia unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia, który według opublikowanych danych przez Komisję Europejską  funkcjonuje lepiej niż kiedykolwiek i cieszy się coraz większym powodzeniem.

W 2015 r. dzięki programowi Erasmus+ 678 000 Europejczyków mogło podjąć studia, pracę, zdobyć doświadczenie zawodowe i zostać wolontariuszami za granicą. W tym samym roku UE zainwestowała 2,1 mld euro w ponad 19 600 projektów, w których uczestniczyło 69 000 organizacji. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu rocznym na temat programu Erasmus+ za 2015 r., które zostało opublikowane przez Komisję Europejską. Rezultaty tego programu potwierdzają również, że jego realizacja przebiega pomyślnie i że spełniony zostanie cel udzielenia wsparcia 4 milionom osób w latach 2014–2020.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność powiedział: Kształcenie jest kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o zapewnianie obywatelom wiedzy, kompetencji, umiejętności i zdolności służących jak najlepszemu wykorzystaniu ich potencjału oraz dostępnych im możliwości. Mobilność poszerza horyzonty i jeszcze bardziej nas wzmacnia. Program Erasmus ma do zaoferowania obie te możliwości. Jako były student w ramach tego programu mogę osobiście potwierdzić to doświadczenie. Zachęcam studentów, a w szczególności nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą oraz uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego do korzystania z możliwości, jakie stwarza im program Erasmus+.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Już od trzech dziesięcioleci program Erasmus oferuje młodym ludziom możliwości rozwoju kluczowych umiejętności, w tym umiejętności społecznych i międzykulturowych, oraz wspiera aktywne obywatelstwo. Łącząc ludzi i wspierając ich współpracę, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodzieży do budowania lepszego społeczeństwa. Jest to wyraz solidarności, której Europa potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pragnę zapewnić, że w ramach programu Erasmus+ możliwe będzie udzielenie w przyszłości wsparcia jeszcze większej liczbie osób pochodzących z różnych środowisk.

W 2015 r. zakres programu Erasmus+ został dodatkowo rozszerzony: po raz pierwszy w historii umożliwiono instytucjom szkolnictwa wyższego wymianę studentów i pracowników z uczelniami poza Europą, z czego skorzystało ponad 28 000 osób. Francja, Niemcy i Hiszpania pozostają trzema krajami wysyłającymi największą liczbę osób, a Hiszpania, Niemcy i Zjednoczone Królestwo przyjmują najwięcej uczestników programu.

Opublikowane sprawozdanie zawiera także przegląd działań podejmowanych przez Komisję w celu dostosowania programu Erasmus+ do pomocy UE i państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak integracja uchodźców i migrantów. Przykładowo, system wsparcia językowego online programu Erasmus+ został rozszerzony, tak aby w ciągu trzech kolejnych lat mogło z niego skorzystać 100 000 uchodźców. Na ten cel przeznaczono 4 mln euro. Działanie to ma umożliwić zwłaszcza osobom młodym uczestnictwo w systemie kształcenia państwa przyjmującego i rozwijanie umiejętności.

Opublikowanie sprawozdania zbiega się w czasie z uruchomieniem kampanii z okazji 30-lecia programu Erasmus+, która rozpoczęła się 26 stycznia od uroczystej inauguracji w Parlamentarium w Brukseli. Uroczystość uświetnili obecnością komisarze Tibor NavracsicsMarianne Thyssen oraz eurodeputowana Silvia Costa.

W celu uczczenia obchodów w 2017 r. w całej Europie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mające na celu podkreślenie pozytywnego wpływu programu. Główna uroczystość odbędzie się w Parlamencie Europejskim w czerwcu br. Wydarzenia te będą również służyć wymianie poglądów na temat rozwoju tego programu w przyszłości.

Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. obecnie do 33 państw.

Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni ponad 4 milionom osób możliwości studiowania, kształcenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Program ten wspiera również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także działania w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do rozwijania jego wymiaru europejskiego i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych. Program promuje ponadto nauczanie i badania dotyczące integracji europejskiej poprzez realizację działań „Jean Monnet”.