Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała wyniki niezależnej oceny inwestycji unijnych przeprowadzonych w latach 2007-2013 wraz z konkretnymi raportami dla każdego z państw członkowskich. Ocena ta podkreśla wartość dodaną polityki spójności i jednocześnie motywuje do refleksji na temat przyszłego budżetu UE po 2020 r.

 

Obecnie wyniki krajów oparte są na raporcie podsumowującym ocenę ex-post programów polityki spójności finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności w okresie 2007-2013. Przedstawiają one ogólne wnioski, wraz ze szczegółowymi raportami z poszczególnych państw członkowskich, starając się odpowiedzieć na 3 główne zestawy pytań:

Jak przyznane finansowanie było wykorzystywane w regionach z poszczególnych państw członkowskich?

Jakie były rezultaty i jak przyczyniły się one do realizacji celów polityki spójności?

Jakie wnioski należy wyciągnąć z doświadczeń w tym okresie dla dalszego planowania działań w ramach polityki spójności?

 

W okresie 2007-2013, utworzono 1 mln nowych miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej miejsc pracy w UE w tym okresie i 2.74 euro dodatkowego PKB za każde euro zainwestowane w politykę spójności. Oznacza to szacunkowy zwrot 1 bln euro dodatkowego PKB do 2023 roku – są to najważniejsze wyniki w okresie 2007-2013.

 

Polityka spójności wspierała państwa członkowskie w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego. Rezultatem jest inwestycja w blisko 400 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-up’ów, a sama polityka spójności stanowi kluczowy filar unijnej strategii dot. wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.

9 korzyści, jakie przynosi Europie polityka spójności – najważniejsze wyniki oceny okresu 2007-2013
 

Inne osiągnięcia:

Główne osiągnięcia w Polsce:

Więcej informacji dot. kluczowych osiągnięć polityki regionalnej w Polsce .

 

Zrównoważony rozwój miast:

w okresie 2007-2013, 11% z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego przeznaczono na rozwój miast i projekty infrastruktury społecznej, czyli prawie 29 bilionów euro. Ocena pokazała, że wpływ inwestycji w UE został zmaksymalizowany poprzez projektowanie zintegrowanych strategii na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i projektów społecznych;

przy realizacji programów w latach 2014-2020 oraz w obliczu nowych wyzwań miejskich, takich jak konieczność przyjmowania migrantów, Komisja Europejska coraz częściej poszukuje lokalnych interesariuszy- władze lokalne, organizacje pozarządowe, partnerów biznesowych, do kształtowania polityki miejskiej UE, poprzez partnerstwa w ramach agendy miejskiej UE.

 

Prognozy wskazują, że wyniki w okresie 2014-2020 mogą zostać jeszcze bardziej wzmocnione w porówananiu z poprzednim okresem 2007-2013. Celem jest skupienie się na kilku tematach o dużym potencjale wzrostu. Szczególny nacisk kładziony jest na wydajność, poprzez uproszczenie i zwiększenie współpracy z innymi funduszami UE.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.