Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Zielony Ład został uzupełniony o kolejne dwie zapowiadane strategie. Komisja Europejska 20 maja przyjęła dwa dokumenty: nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności.

Przedstawione w zeszłym tygodniu ambitne działania i zobowiązania UE mają na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby zapewnić konkurencyjne, zrównoważone oraz zdrowe łańcuchy żywnościowe.

Nowa strategia na rzecz bioróżnorodności dotyczy przede wszystkim niezrównoważonego użytkowania gruntów i morza, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska i inwazyjnych gatunków obcych. Dla Komisji zmiana klimatu, bezprecedensowa utrata różnorodności biologicznej, a także rozprzestrzenianie się niszczących pandemii, to wyraźny komunikat: czas naprawić nasz zerwany związek z naturą. Tym bardziej, że od prawidłowego i zdrowego funkcjonowania środowiska zależy nasze życie.

Nowa strategia odblokuje 20 mld EUR rocznie na działania związane z różnorodnością biologiczną. Środki będą pochodzić z różnych źródeł, w tym z funduszy UE, finansowania krajowego i prywatnego. Kwestie kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej zostaną zintegrowane z praktykami biznesowymi.

Cała strategia dostępna jest tutaj.

Strategia „od pola do stołu” umożliwi przejście na zrównoważony system żywnościowy w UE, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do zdrowego żywienia. Strategia przyczyni się do zmniejszenia śladu środowiskowego i klimatycznego wytwarzanego przez system żywnościowy UE oraz wzmocnienia jego odporności, a także do ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia źródeł utrzymania podmiotom gospodarczym. Nacisk położony zostanie na redukcję zastosowania pestycydów w rolnictwie, zmniejszenie strat związanych z nadmiarem składników odżywczych w środowisku, ograniczenie stosowania leków przy hodowli zwierząt lądowych i morskich oraz przyspieszenie rozwoju obszarów rolnictwa ekologicznego w UE o 25% do 2030 r.

Komisja zaproponuje także obowiązkowe, ujednolicone oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania i opracuje zharmonizowane ramy etykietowania żywności, obejmujące wartości odżywcze oraz aspekty środowiskowe, klimatyczne i społeczne produktów spożywczych.

10 mld EUR w ramach programu Horyzont Europa zostanie zainwestowane w badania naukowe i innowacje związane z żywnością, biogospodarką, zasobami naturalnymi, rolnictwem i rybołówstwem.

Cała strategia dostępna jest tutaj.

 

Źródło oraz więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_884

Zdjęcie: DG Environment, EC