Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska koordynuje pomoc w państwach członkowskich w walce z epidemią COVID-19 i podejmuje działania mające na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków epidemii w Unii Europejskiej. Komisja zaproponuje Radzie zastosowanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach budżetowych UE, aby mogła wdrożyć środki niezbędne do powstrzymania pandemii.

Prace koordynuje ośmiu komisarzy na czele z przewodniczącą Ursulą von der Leyen:

ZDROWIE

W zakresie polityki zdrowotnej KE posiada miękkie formy koordynacji i wspierania państw członkowskich w zakresie zdrowia publicznego. Decyzje podjęte w temacie polityki zdrowotnej UE w obliczu sytuacji związanej z COVID-19 są następujące:

BADANIA I INNOWACJE

W ramach programu Horyzont 2020 Komisja Europejska uruchomiła nowe fundusze na badania dotyczące projektów badawczych, które obejmą: zrozumienie choroby, diagnostykę, szczepionki, leczenie i gotowość.

MOBILNOŚĆ

Zaostrzenie środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen.

GOSPODARKA

Przepisy UE dotyczące pomocy państwowej umożliwiają państwom członkowskim szybkie działania w celu wspierania obywateli i przedsiębiorstw mających problemy gospodarcze spowodowane COVID-19.

Przewidziano 25 mld euro środków z europejskich inwestycji publicznych. Komisja zaproponuje, by zrezygnować w tym roku z żądania od państw zwrotu niewydanych pieniędzy z zaliczek, jakie otrzymały w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do przyspieszenia swoich inwestycji w ramach funduszy strukturalnych, które wykorzystająna współfinansowanie krajowe. Komisja oszacowała, że biorąc pod uwagę średnie poziomy współfinansowania w państwach członkowskich, za pomocą 7,5 mld euro będzie można odblokować i wykorzystać w całej Wspólnocie od 17,5 do 18 mld euro środków z funduszy strukturalnych.

Powyższe propozycje wymagają zmian w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Komisja przedłoży odpowiedni wniosek Radzie i Parlamentowi w tym tygodniu.

Krajowe programy operacyjne zostaną następnie dostosowane, tak aby środki mogły zostać skierowane na działania wspierające m.in. pracę krótkoterminową, sektor ochrony zdrowia, rynek pracy i sektory szczególnie dotknięte aktualną sytuacją.

Źródło oraz więcej informacji, na bieżąco uzupełnianych, dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej tutaj.