Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) to instrument, który ma wspierać transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek w kolejnej perspektywie finansowej. Program będzie się koncentrować się na zwiększeniu zdolności Europy w zakresie obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji (AI), cyberbezpieczeństwa (cybersecurity) i zaawansowanych umiejętności cyfrowych (advanced digital skills) oraz na zapewnieniu ich szerokiego zastosowania w gospodarce i społeczeństwie.

W jego ramach przewidziane jest także znaczące wsparcie na rzecz Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH), które mają przyczyniać się do sukcesu transformacji cyfrowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Wybór EDIH będzie przebiegał dwuetapowo, w pierwszym kroku państwa członkowskie wybiorą potencjalne huby w otwartym konkursie krajowym, następnie Komisja Europejska ogłosi dla nich ograniczone zaproszenie do składania wniosków.

Do 31 maja br. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju z Warszawy nabór koncepcji potencjalnych ośrodków EDIH, będacy elementem przygotowań do wdrożenia sieci w Polsce. Zgłoszone propozycje pozwolą przeprowadzić rozpoznanie aktualnych zasobów w poszczególnych regionach i zostaną poddane procesowi akceleracji w celu ukształtowania dojrzałej sieci krajowych ośrodków EDIH. W docelowym konkursie preferowane będą propozycje zintegrowane regionalnie i funkcjonalnie, przy zachowaniu jednocześnie wyróżniającej specjalizacji ośrodka.

Koperta narodowa dla Polski dedykowana wsparciu EDIH w Programie Cyfrowa Europa ma wynieść ok. 60 mln EUR plus wkład krajowy. Integratorem krajowej sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych zostanie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/nabor-koncepcji-kandydatow-na-krajowe-osrodki-sieci-edih

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs