Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Horyzont 2020 to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program składa się z trzech wzajemnie wspierających priorytetów: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle oraz wyzwania społeczne.

 

Wyzwania społeczne są reakcją na cele polityki wynikające ze strategii Europa 2020. Priorytet obejmuje następujące wyzwania:

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

Bezpieczna, czysta i efektywna energia

Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Celem obszaru Bezpieczna, czysta i efektywna energia (Secure, Clean and Efficient Energy) jest wsparcie niezawodnego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Wyzwania, które sformułowano w Horyzoncie 2020 wynikają z założeń SET-Planu, zamkniętego już Programu Inteligentna Energia – Europa oraz pakietu o unii energetycznej. Pakiet dotyczy 5 kluczowych obszarów, w tym efektywności energetycznej. W ramach strategii na rzecz stabilnej unii energetycznej w Programie Pracy Bezpieczna, czysta i efektywna energia uwzględniono następujące kwestie: inteligentne miasta i społeczności, technologie niskowęglowe, efektywność energetyczna oraz innowacje MŚP do systemu energii niskoemisyjnej / niskoemisyjnego systemu energii. Dostępna pula środków w zakresie efektywności energetycznej to 194 milionów euro.

Podczas sesji informacyjnej z dnia 19 września 2016 roku został przedstawiony program prac na lata 2016-2017 dot. efektywnej energii oraz zaprezentowano planowane nabory wniosków w pięciu obszarach: konsumenci, ogrzewanie i chłodzenie, budynki, przemysł, usługi i produkty energetyczne oraz finanse dla zrównoważonej energii. Komisja ponadto pracuje nad nowym narzędziem komunikacyjnym w obszarze badań konkurencyjności innowacji zwanym EUREX, który zostanie ogłoszony w listopadzie br.

Projekty w zakresie efektywności energetycznej składają się przede wszystkim z działań innowacyjnych oraz akcji koordynacyjnych i wspierających. Pierwsze z nich skupiają się przede wszystkim na planach produkcyjncyh, projektowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Natomiast celem działań koordynacyjnych i wspierających jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej. Fundusze przeznaczane są na organizacje konferencji, spotkań, upowszechnianie dobrych praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

Zakończenie terminu składania wniosków w ramach działań innowacyjnych to 19 stycznia 2017 roku. Działania będę finansowane w 70% (z wyjątkiem organizacji pozarządowych, których projekty będą finansowane w 100%). Budżet: jeden projektod 1 do 6 mln euro. Natomiast nabory wniosków w zakresie akcji koordynacyjnych i wspierających kończą się 7 czerwca 2017 roku. Projekty będą finansowane w 100%, a budżet jednego projektu to od 0.5 do 2 mln euro. Dodatkowo Komisja Europejska wprowadziła w tym roku nowy zakres działań tzw. innowacyjne zamówienia publiczne w obszarze przemysł, usługi i produkty energetyczne.

Ważne: Projekty w ramach Programu Horyzont 2020 są realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich i/lub państw stowarzyszonych. Projekt może być również realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym tylko w przypadku: badań pionierskich (ERC), instrumentu MŚP – jeśli działanie ma wyraźnie europejską wartość dodaną, działań koordynacyjnych i wspierających (CSA), działań w zakresie mobilności (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie).

Tab. 1 Schemat tematów konkursowych w ramach efektywności energetycznej.

Dofinansowanie projektów badawczych w zakresie:

Ogrzewania i chłodzenia

Działania innowacyjne

EE01 – Recovering waste heat from urban facilities

EE04 – New solutions using low grade energy sources

19 stycznia 2017 r.

Działania koordynacyjne i wspierające

EE02 – Improving existing district heating networks

7 czerwca 2017 r.


Konsumenci

EE07 – Stimulating behavioural change through ICT

19 stycznia 2017 r.

EE06 – Engaging private consumers

EE09 – Activating public authorities

7 czerwca 2017 r.

Budynki

EE12 – Integrating Demand Response in Energy Management Systems

19 stycznia 2017 r.

EE11 – Promoting deep renovation of buildings

EE14 – Construction skills

7 czerwca 2017 r.

Przemysł, usługi i produkty energetyczne

Działania innowacyjne

EE17 – Valorisation of waste heat in industry

EE20 – Efficient data centres

19 stycznia 2017 r.

Działania koordynacyjne i wspierające

EE15 – Increasing capacities in industry and services

EE16 – Implementing EU product efficiency legislation

EE18 – Energy efficiency of industrial parks

7 czerwca 2017 r.

Innowacyjne zamówienia publiczne

EE19 – Public Procurement of Innovative Solutions

7 czerwca 2017 r.

Finanse dla zrównoważonej energii

Działania koordynacyjne i wspierające

EE22 – Project Development Assistance

EE23 – Innovative financing schemes

EE24 – Making the energy efficiency market investible

7 czerwca 2017 r

Więcej informacji dot. dnia informacyjnego w zakresie energii można znaleźć tutaj.

Składanie wniosków w ramach H2020 jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną i odbywa się za pośrednictwem Portalu użytkownika – Participant Portal.

W 2015 roku w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 do Komisji wpłynęło 478 wniosków z ponad więcej niż 4500 organizacji. Wybrano ponad 50 projektów oraz ponad 500 organizacji z 35 krajów. Budżet Programu Działań na rok 2015 wynosił 105 mln euro. Przez cały okres finansowania aż 122 wniosków zakończyło się sukcesem. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CORDIS (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju) http://cordis.europa.eu/ .

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku