Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program ramowy Horyzont 2020 obejmuje największy program finansowania badań i innowacji w UE i jest jednym z głównych filarów tzw. Unii Innowacji – jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Program łączy i jest kontynuacją trzech dotychczasowych programów: „7. Programu Ramowego”, „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)” oraz inicjatyw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EiT), a jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia w zakresie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji. Program Horyzont 2020 Badania i Innowacje skupia się na trzech głównych obszarach:

– „Doskonałość w nauce” (excellence in science) – w ramach tego obszaru finansowane mają być pionierskie badania;

– „Wiodąca pozycja w przemyśle” (industrial leadership) – realizacja celu ma przyczynić się do poprawienia atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez wspieranie działań zgodnych z potrzebami sektora biznesu;

– badania na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges) – w tym obszarze mają być finansowane badania z dziedzin ważnych dla społeczeństwa takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, ekologiczna energia i transport, klimat.

Program Horyzont 2020 niesie ze sobą duże wyzwania dla regionów Unii Europejskiej jako podstawowych partnerów wspierających dziedzinę badań i innowacji. Temat ten przedstawiono na konferencji zorganizowanej przez francuski region Ile de France w dniu 13 listopada 2013 r. w Brukseli. Celem konferencji było zaprezentowanie witalnych interesów regionów w udzielaniu wsparcia dla sektora nauki tj.: redukowanie społecznych nierówności poprzez powszechny dostęp do wyższej edukacji, zapewnienie konkurencyjności produktów i usług poprzez współpracę klastrów innowacyjnych i przedsiębiorstw, wzmacnianie spójności społecznej i bezpieczeństwa. Wszystkie te założenia można osiągnąć wspierając uczelnie wyższe w podnoszeniu jakości kształcenia, zapewniając naukowcom adekwatne wynagrodzenie oraz aktywnie działając na rzecz nawiązywania owocnej współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a sektorem prywatnym. W tym celu regiony mogą wykorzystać środki z regionalnych programów operacyjnych oraz innych programów operacyjnych finansowanych przy udziale funduszy europejskich. Niemniej ważnym aspektem jest informowanie o możliwości pozyskania środków na badania z takich programów jak Horyzont 2020 czy też w formie grantów którymi dysponuje European Research Council. Akcje informacyjne są koniecznie potrzebne, gdyż Polska nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki płynie ze wsparcia w ramach programów i grantów UE. Dzięki przepływowi informacji polski udział w programach ramowych jest wyraźnie coraz większy. „W 5. Programie Ramowym 1760 projektów z Polski uzyskało środki na sumę 150 mln euro. W 6. Programie Ramowym 1876 projektów z Polski uzyskało kwotę 250 mln euro. W 7. Programie Ramowym 1815 projektów z Polski uzyskało fundusze na kwotę 370 mln euro” – wymieniała minister Barbara Kudrycka przy okazji konferencji z udziałem komisarz ds. badań, innowacji i nauki UE Maire Geoghegan-Quinn. Nowy program stwarza jeszcze większe możliwości, gdyż został uproszczony pod względem administracyjnym. Mniej skomplikowane mają być procedury zarówno przy przygotowywaniu wniosków, jak i przy rozliczaniu projektów, a dodatkowo skrócony ma być czas między wysłaniem wniosku a otrzymaniem dotacji. Komisja Europejska liczy, że uproszczone procedury zachęcą większą liczbę badaczy oraz małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w programie. Na konferencji podkreślono, iż aby utrzymać ekonomiczny wzrost konieczne jest przejście w stronę gospodarki opartej na innowacjach. 

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o szkoleniu organizowanym przez Uniwersytet Gdański dnia 19 listopada b.r. o nazwie: „Projekty dla indywidualnych naukowców w nowym programie ramowym UE HORYZONT 2020”.