Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

25 lutego 2021 r. odbyła się konferencja online pt. „Inicjatywa REACT-EU, czyli odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys COVID-19”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach cyklu wirtualnych spotkań „Unijni Eksperci dla Pomorza”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników – przedstawicieli pomorskich władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację polityk lokalnych w obszarach ochrony zdrowia, rozwoju, wsparcia przedsiębiorczości.

REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej obejmująca dodatkowe środki w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Pakiet ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z koronakryzysem, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

W swoim wystąpieniu Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” przedstawił stan bieżących ustaleń dotyczących REACT-EU. Przywołał opinię Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie pakietu REACT-EU, której był sprawozdawcą, pozytywnie oceniającą inicjatywę, podkreślającą kluczową rolę władz regionalnych i lokalnych w procesie programowania działań nią objętych. Przybliżył również aktualne plany dotyczące podziału środków instrumentu w Polsce na działania w obszarze wsparcia przedsiębiorstw, ochrony zdrowia, rozwoju infrastruktury energetycznej i cyfryzacji.Przedstawił przewidywany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podział środków pomiędzy programy regionalne, o którego uelastycznienie i dopasowanie do indywidualnych potrzeb regionów zabiegał Konwent Marszałków Województw RP. Zmiany miałyby dotyczyć jednego z czterech wskazanych obszarów tematycznych i przyczyniać się do realizacji celu klimatycznego, który w ramach instrumentu REACT-EU wynosi minimum 25% (Zielony Ład).

Aleksandra Kisielewska i Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej przedstawili szczegółowo Inicjatywę REACT-EU. Zwrócili uwagę na jej ukierunkowanie na wsparcie krajów członkowskich w walce ze skutkami pandemii COVID-19 jako wzmocnienie i uzupełnienie unijnej polityki spójności. Z ogólnej kwoty alokacji 47,5 mld Euro dla Polski przeznaczone jest ok. 2,1 mld Euro. Podkreślili, że czasu na realizację projektów jest mało, ponieważ muszą sie one zakończyć do 31 grudnia 2023 roku. Eksperci w szerszym kontekście planowania Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 zwrócili uwagę, że warto wykorzystać środki unijne na realizację projektów szczególnie ambitnych, perspektywicznych i wierzą, że województwo pomorskie takie działania będzie podejmowało.

Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Patrycja Szczygieł – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawili dotychczasowe działania Samorządu Województwa Pomorskiego w walce z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 w obszarach wsparcia przedsiębiorców, zdrowia, rynku pracy, zdrowia na rynku pracy  i usług społecznych. Omówili również prognozowany kształt instrumentu REACT-EU w Polsce oraz na Pomorzu, który w ich ocenie powinien służyć kontynuacji i wzmocnieniu już podjętych działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa w regionie.

Trwają uzgodnienia robocze w sprawie zaprogramowania środków z instrumentu REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Uruchomienie środków i dostępność alokacji w ramach REACT-EU uwarunkowane jest uchwaleniem Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz procedurą zatwierdzania zmian do pomorskiego RPO. Środki z REACT-EU będą dostępne w III lub IV kwartale 2021 r. Czasu na ich wykorzystanie jest niewiele – kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Prezentacje:

REACT-EU w województwie pomorskim – potrzeby, szanse, wyzwania