Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 21.10.2013 r. specjaliści z Komisji Europejskiej poprowadzili konferencję na temat innowacji w procesie budowlanym. Jest to temat szczególnie ważny, gdyż dotyczy jednego z priorytetów strategii „Europa 2020” – zapewnienia stabilnej konkurencyjności w sektorze konstrukcji. Z racji tego, iż nowych budynków przybywa i stanowią one długotrwały element miejskiej przestrzeni, Komisja zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia budownictwa odpowiedzialnego i stabilnego w długiej perspektywie czasowej. Odpowiedzialne budownictwo to takie, które eliminuje negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w aspekcie emisji CO2 do atmosfery. Jamina Saheb ze Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej podkreśliła, iż ograniczenie emisji CO2 to priorytetowe zadanie, gdyż 2/3 budynków stanowią budynki mieszkalne a duża energochłonność tego sektora wpływa negatywnie nie tylko na środowisko, ale również dotyka budżet krajowych gospodarek. Pani Saheb zwróciła uwagę, iż istnieje duży potencjał tychże budynków w zakresie energooszczędności, jednak do jego wydobycia potrzeba zintegrowanego podejścia na wszystkich etapach procesu konstrukcyjnego. O zintegrowanym podejściu i przemyślanej strategii w procesie budowlanym mówiono na konferencji również w aspekcie radzenia sobie z odpadami budowlanymi. W dobie intensywnych debat na temat recyklingu i ponownego użycia materiałów szczególnie cenione są idee wykreowania rynku dla materiałów odzyskanych po wyburzeniach. Takie podejście wpisuje się w definicję konstrukcji tzw. ekologicznych budynków i znajduje swój wyraz w punktacji certyfikatów takich jak LEED czy Breeam. Na Konferencji poruszono także tematy takie jak zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesie budowlanym, jak również promocji kształcenia i specjalizacji w branży konstrukcji.