Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała w ostatnich tygodniach dwa duże raporty dotyczące szeroko rozumianej innowacyjności: European Innovation Scoreboard 2020 oraz Science, Research and Innovation performance of the EU 2020. Dane zawarte w raportach pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać nie tylko obszary, w których uzyskiwane wyniki są na dobrym poziomie, ale także dziedziny, w których niezbędne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji. 

European Innovation Scoreboard 2020

Jest to coroczne porównanie mocnych i słabych stron europejskich ekosystemów innowacji. Liderami innowacyjności w Europie pozostają nadal kraje nordyckie: Szwecja, Finlandia i Dania, czwarte miejsce zajmują Niderlandy. Polska znalazła się w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów, zajmując czwarte miejsce od końca listy. W raporcie mocno zaakcentowano potrzebę dalszych inwestycji i tworzenia polityki sprzyjającej innowacjom.

Wersja interaktywna: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html#a
Raport główny: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41941
Raport dla Polski: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41886
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

Science, research and innovation performance of the EU 2020

Raport analizuje działania UE w zakresie nauki, badań i innowacji na rzecz zróżnicowanej, konkurencyjnej, włączającej społecznie, cyfrowej i opartej na wiedzy Europy. Zawiera 11 politycznych rekomendacji w trzech obszarach: globalne przywództwo, wpływ ekonomiczny oraz społeczny, a także bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla każdego. Opisuje transformatywną rolę polityki badań i innowacji oraz znaczenie Horyzontu Europa. 

Region Pomorskie

Raport główny: https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_en
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en