Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ochrona środowiska: Inwestowanie w zieloną infrastrukturę przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i ludzi.

Dnia 6 maja br. Komisja Europejska przyjęła nową strategię, aby zachęcić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz zapewnić, by coraz szersze uwzględnianie procesów naturalnych stawało się systematycznie częścią planowania przestrzennego. Zielona infrastruktura jest wypróbowanym instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych ... Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała niż rozwiązania alternatywne proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powietrza mogą przyczynić się do złagodzenia skutków fali upałów letnich,a naturalne siedliska podmokłe wchłoniąć nadmiaru wody z ulewnych deszczów.

 Oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści społecznych: tworzy nowe miejsca pracy i sprawia, że miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory i fauny, nawet w kontekście miejskim.  

Zainicjowana dzisiaj strategia będzie koncentrować się na: 

wspieraniu zielonej infrastruktury w głównych obszarach polityki, takich jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, polityka morska i rybołówstwo, polityka regionalna i polityka spójności, łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, transport, energia, zapobieganie klęskom żywiołowym i polityka gospodarowania gruntami. Do końca 2013 r. Komisja opracuje wytyczne wskazujące, w jaki sposób zielona infrastruktura może być włączona do realizacji polityki w tych obszarach w latach 2014-2020 

– rozwoju badań naukowych i poprawie jakości danych, wzmacnianiu podstaw wiedzy i promowaniu innowacyjnych technologii wspierających zieloną infrastrukturę. 

poprawie dostępu do finansowania dla projektów dotyczących zielonej infrastruktury — do 2014 r. Komisja, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, utworzy unijny instrument finansowy w celu wspierania projektów dotyczących zielonej infrastruktury

–  wspieranie projektów dotyczących zielonej infrastruktury na szczeblu UE — do końca 2015 r. Komisja przeprowadzi badanie mające na celu ocenę możliwości rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury.

Do końca 2017 r. Komisja dokona przeglądu postępów w dziedzinie rozwoju zielonej infrastruktury i opublikuje sprawozdanie na temat wyciągniętych wniosków wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłych działań.

 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku