Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do dzisiaj, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.

Do października 2017 r. prawie połowa budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 była przeznaczana na konkretne projekty. Do końca 2016 r. wsparcie z funduszy otrzymało prawie 793,5 tys. przedsiębiorstw. Przyczyniło się to do utworzenia ok. 154 tys. nowych miejsc pracy.

Ze wsparcia w znalezieniu pracy czy też rozwijaniu umiejętności skorzystało 7,8 mln osób. Poprawiono także różnorodność biologiczną 23,5 mln hektarów użytków rolnych. Do końca 2016 r. do finansowania unijnego wybrano w sumie 2 mln projektów, tj. o 1 mln więcej niż rok wcześniej.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają znaczącą rolę w umacnianiu jednolitego rynku. Pomagają one we wzroście naszych gospodarek i sprzyjają tworzeniu miejsc pracy i innowacyjności w Europie. Łączenie funduszy strukturalnych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych umożliwia również finansowanie bardziej ryzykownych, ale obiecujących projektów. Pragnę zachęcić promotorów projektów do rozważenia takiej możliwości.

Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Liczba projektów finansowanych przez UE podwoiła się w ciągu zaledwie jednego roku, co pokazuje, że osiągnęliśmy teraz właściwe tempo realizacji. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są w pełni operacyjne i będą napędzać rozwój Europy aż po następne dziesięciolecie.

Oprócz realizowanych już projektów cyfrowych, środowiskowych i promujących włączenie społeczne, finansowanych ze środków UE, w sprawozdaniu podkreślono, że nowe rozwiązania wprowadzone w okresie finansowania 2014–2020 rzeczywiście się opłaciły.

Nowe warunki wstępne przyczyniły się do stworzenia lepszego otoczenia inwestycyjnego

Jak wynika z przeprowadzonej w marcu 2017 r. pierwszej oceny nowych warunków wstępnych dotyczących skutecznych inwestycji (zwanych również „uwarunkowaniami ex ante”), warunki te okazały się być silną zachętą do przeprowadzania reform w wielu sektorach – objęły one zgodność z efektywnością energetyczną lub przepisami w dziedzinie zamówień publicznych, planowanie inwestycji w zakresie innowacji, transportu i technologii cyfrowych.

W odniesieniu do okresu finansowania po 2020 r. planuje się dalsze wzmocnienie powiązań między funduszami UE i wsparciem dla reform strukturalnych w państwach członkowskich, jak wskazano w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE i we wnioskach Komisji dotyczących pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej, przedstawionych w zeszłym tygodniu.

Mniej biurokracji dla beneficjentów funduszy

W sprawozdaniu stwierdza się, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości upraszczania przewidziane w ramach regulujących politykę spójności na lata 2014–2020, a mianowicie procedury zarządzania funduszami online („e-spójność”), uproszczone procedury składania wniosków przez przedsiębiorstwa („pojedyncze punkty kontaktowe”) i uproszczone sposoby wnioskowania o zwrot z UE przez beneficjentów.

Uproszczenie jest także głównym elementem refleksji nad kształtem przyszłej polityki spójności, do której cenny wkład wniosła grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia przepisów powołana przez Komisję.

Inteligentniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów doprowadziło do zwiększonego uruchamiania prywatnych źródeł finansowania

Zgodnie z celem planu inwestycyjnego, jakim jest uruchomienie większej liczby inwestycji, ramy finansowe na lata 2014–2020 zostały opracowane w celu wsparcia szerszego stosowania instrumentów finansowych. Do końca 2016 r. z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczono na takie instrumenty, zwłaszcza na wsparcie MŚP, badań naukowych i innowacji oraz gospodarki niskoemisyjnej, ponad 13,3 mld euro.

Z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych poprzez instrumenty finansowe jest obecnie wspieranych ponad 76 tys. przedsiębiorstw. Projekty wspierające MŚP, wybrane dotychczas do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), stały się dźwignią dla finansowania prywatnego w wysokości 11,5 mld euro z zakładanej łącznej kwoty 42 mld euro.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5201_pl.htm