Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Od 22 stycznia do 15 maja 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów utworzenia ośrodków sieci Enterprise Europe Network na lata 2015-2020. Jest to kontynuacja inicjatywy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podjętej przez Komisję w minionym okresie programowania, w ramach której funkcjonuje blisko 600 ośrodków sieci EEN na świecie, w tym 30 ośrodków w Polsce.

Głównym zadaniem sieci jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług wsparcia dla małych i średnich firm operujących na obszarze działania danego ośrodka EEN, co ma przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku europejskim i globalnym. Ponadto ośrodki EEN pomagają firmom realizować cele zawarte w innych programach sektorowych Unii Europejskiej, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020.

Ośrodki, które otrzymają wsparcie finansowe w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, będą miały formę konsorcjów, składających się z instytucji i organizacji mających udokumentowane doświadczenie w świadczeniu różnorodnych usług dla firm na obszarze objętym wsparciem. W skład konsorcjów mogą wchodzić między innymi:

– organizacje wspierające sektor biznesu,

– organizacje biznesowe,

– agencje rozwoju regionalnego,

– organizacje badawcze i fundacje,
Ostateczny termin przesyłania wniosków o dofinansowanie mija 15 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020