Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rok po przyjęciu pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja składa dziś sprawozdanie z realizacji najważniejszych inicjatyw przewidzianych w jej planie działania z 2015 r. oraz z poczynionych na tym polu postępów.

Oprócz przestawienia wspomnianego sprawozdania Komisja również:

Wykorzystując dynamikę planu inwestycyjnego dla Europy, w ramach którego do końca 2016 r. dokonano już inwestycji o wartości 164 mld euro, platforma wsparcia finansowego dla gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli zacieśnić związki między istniejącymi instrumentami, takimi jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) czy inicjatywa InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów wspierana w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”, oraz może przyczynić się do opracowania nowych instrumentów finansowych na potrzeby projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Platforma ta będzie stanowić forum współpracy między Komisją, EBI, krajowymi bankami prorozwojowymi, inwestorami instytucjonalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, podnosząc świadomość w zakresie możliwości inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz upowszechniając sprawdzone rozwiązania wśród potencjalnych promotorów, a także zapewniając analizy projektów i ich potrzeb finansowych oraz doradztwo na temat strukturyzowania i możliwości pozyskania finansowania bankowego.

Opublikowany dziś komunikat Komisji w sprawie roli procesów wytwarzania energii z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym przyczyni się do maksymalizacji korzyści związanych z tym źródłem energii, stanowiącym niewielką, lecz innowacyjną część krajowego koszyka energetycznego. W komunikacie tym zawarto skierowane do państw członkowskich wytyczne wskazujące sposób osiągnięcia właściwej równowagi w odniesieniu do zdolności wytwórczych energii z odpadów, podkreślając rolę hierarchii postępowania z odpadami, która szereguje warianty gospodarowania odpadami według ich zrównoważonego charakteru, przyznając zdecydowane pierwszeństwo zapobieganiu odpadom i ich recyklingowi. Wytyczne te służą pomocą w optymalizacji wkładu poszczególnych państw członkowskich w tworzenie unii energetycznej oraz w wykorzystaniu możliwości ustanowienia współpracy transgranicznej, gdy jest to właściwe i zgodne z celami UE w zakresie ochrony środowiska.