Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Z drugiego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że UE skutecznie modernizuje swoją gospodarkę i wkracza w erę niskich poziomów emisji.

Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów na 2020 r. Aby wspomóc ich realizację, w dniu 01.02.2017r. ogłoszono, że Komisja rozpoczyna kolejny cykl wizyt poświęconych unii energetycznej.

Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do składania co roku sprawozdania na temat stanu unii energetycznej, Komisja Europejska opublikowała w dniu 01.02.2017r. swoje drugie sprawozdanie na ten temat. W sprawozdaniu tym przedstawiono postępy poczynione od czasu opublikowania w listopadzie 2015 r. pierwszego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej. Wspomniane sprawozdania są głównymi elementami procesu monitorowania działań w tym obszarze, uznanym przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera za priorytetowy.

Od czasu opublikowania pierwszego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej kilka tendencji w procesie przechodzenia UE na gospodarkę niskoemisyjną utrzymało się, a nawet wzmocniło. Komisja przeprowadzi pogłębione analizy polityk państw członkowskich, wykorzystując nowy cykl wizyt poświęconych unii energetycznej, które będą odbywać się przez cały 2017 r.

Dla unii energetycznej rok 2016 był rokiem wypełniania zobowiązań, w którym wizja przedstawiona w strategii ramowej na rzecz unii energetycznej została przełożona na konkretne inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, przede wszystkim na pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” przedstawiony 30 listopada 2016 r.

Patrząc całościowo, UE poczyniła dalsze znaczne postępy w realizacji celów unii energetycznej, w szczególności celów w zakresie klimatu i energii na okres do 2020 r. Osiągnęła ona już swój cel na 2020 r. w zakresie końcowego zużycia energii. Podobnie w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych: w 2015 r. poziom emisji gazów cieplarnianych był o 22 proc. niższy od poziomu z 1990 r. UE skutecznie realizuje swoje cele również w sektorze odnawialnych źródeł energii, które – na podstawie danych z 2014 r. – osiągnęły 16 proc. udział w końcowym zużyciu energii brutto w UE. W UE utrzymuje się także inna istotna tendencja, mianowicie skuteczne eliminowanie sprzężenia wzrostu gospodarczego ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych. W latach 1990–2015 łączny produkt krajowy brutto UE (PKB) wzrósł o 50 proc., zaś całkowity poziom emisji zmniejszył się o 22 proc.

Po zawarciu porozumienia paryskiego w grudniu 2015 r. to właśnie jego szybka ratyfikacja przez UE umożliwiła wejście w życie 4 listopada 2016 r. pierwszego w historii powszechnego, prawnie wiążącego, światowego porozumienia w dziedzinie klimatu.

W 2016 r. Komisja przedstawiła także europejską strategię na rzecz mobilności niskoemisyjnej, w której jasno określono ambitny cel: do połowy stulecia emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu należy zmniejszyć do poziomu niższego o co najmniej 60 proc. od poziomu z roku 1990, a następnie dalej konsekwentnie ograniczać aż do poziomu zerowego, zapewniając jednocześnie zaspokajanie potrzeb w zakresie mobilności osób i przemieszczania towarów, jak również sieć połączeń obejmujących cały świat.
 

Więcej informacji na temat organizowanego w 2017 r. cyklu wizyt poświęconych unii energetycznej znaleźć można na stronie internetowej Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za unię energetyczną.

(MEMO/17/162) dotyczące sprawozdania z postępów w dziedzinie efektywności energetycznej: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm

(MEMO/17/163) dotyczące sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
 

Źródło: Komisja Europejska – komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_pl.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku