Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska 26 lutego br. przedstawiła założenia Funduszu Innowacji (Innovation Fund), który wspomóc ma projekty w obszarze technologii nowej generacji potrzebnych do transformacji Unii Europejskiej w gospodarkę niskoemisyjną.

Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów inwestycyjnych, który finansować będzie działania na rzecz klimatu w zakresie:
 

Finansowanie powyższych celów zostanie pozyskane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), największego na świecie systemu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Funduszu Innowacji może pozyskać do 10 miliardów euro (w zależności od ceny węgla) z aukcji 450 milionów uprawnień od 2020 do 2030 r., a także wszelkich niewydanych środków z programu NER300. Równolegle z Funduszem Innowacji, system EU ETS zapewnia główną długoterminową zachętę do wdrażania czystych technologii.

Fundusz Innowacji jest kluczowym instrumentem finansowania realizacji ogólnounijnych zobowiązań na mocy Porozumienia Paryskiego i wspiera strategiczną wizję Komisji Europejskiej w sprawie Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r.

Co będzie finansowane?

Fundusz Innowacji skupi się na wysoce innowacyjnych technologiach i realizacji dużych sztandarowych projektów posiadających europejską wartością dodaną, które mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia emisji.

Fundusz ma na celu sfinansowanie zróżnicowanych projektów, zapewniających optymalną równowagę pomiędzy szeroką gamą innowacyjnych technologii we wszystkich kwalifikujących się sektorach (energochłonne gałęzie przemysłu, energia odnawialna, magazynowanie energii, CCS i CCU) a państwami członkowskimi. Jednocześnie projekty muszą być wystarczająco zaawansowane pod względem planowania, modelu biznesowego oraz struktury finansowej i prawnej.

Fundusz będzie również wspierać przekrojowe projekty (cross-cutting projects) dotyczące innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych, które prowadzą do redukcji emisji w wielu sektorach jednocześnie.

Fundusz jest również otwarty na projekty małej skali o całkowitych kosztach inwestycyjnych poniżej 7,5 miliona euro, które mogą liczyć na uproszczoną procedurę składania wniosków i selekcji.

Komisja Europejska zamierza rozpocząć pierwsze zaproszenie do składania wniosków w 2020 r., a następnie regularnie ogłaszać nabory do 2030 r.

Więcej szczegółów na temat Funduszu Innowacji, w tym stosownych dokumentów, znajduje się tutaj.

Informacja prasowa Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1381_en.htm

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku