Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania w celu poprawy ochrony przyrody i bioróżnorodności w UE z korzyścią dla obywateli oraz gospodarki. Plan składa się z 15 działań, które mają zostać przeprowadzone do roku 2019 w celu szybkiego usprawnienia wdrażania dyrektywy ptasiej (1979) i dyrektywy siedliskowej (1992), będących flagowymi inicjatywami polityki UE w zakresie ochrony przyrody.

Dyrektywy te ustanawiają największą skoordynowaną sieć bogatych w różnorodność biologiczną obszarów chronionych na świecie (sieć Natura 2000), obejmujących około 18% terenów lądowych i 6% morskich w UE. Dodatkowo generują one od 1,7 do 2,5% PKB całej UE poprzez zapewnienie usług ekosystemowych, takich jak składowanie węgla, oczyszczanie wody, zapylanie i turystykę. Przyjęty 27 kwietnia 2017 r. plan dotyczy poprawy w zarządzaniu tymi obszarami, łączenia ochrony przyrody z działalnością społeczno-gospodarczą w szerszym zakresie oraz zaangażowanie krajowych władz, zainteresowanych stron oraz młodzieży.

 

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Przyjęty plan obejmuje konkretne działania, które umożliwią większą skuteczność dyrektyw dotyczących ochrony przyrody. Stwarza solidne podstawy pozwalające pogodzić ochronę różnorodności biologicznej z działaniami gospodarczymi. Ułatwi też inwestycje w nasz kapitał naturalny. Powodzenie tego planu będzie zależeć od ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w szczególności władzami lokalnymi i regionalnymi.

Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Karl-Heinz Lambertz, który również był zaangażowany w prace nad dokumentem z uwagi na kluczową rolę, jaką organy lokalne i regionalne odgrywają we wdrażaniu dyrektyw, powiedział: Zaproponowany plan działania to krok w odpowiednim kierunku. Jako zgromadzenie reprezentujące europejskie miasta i regiony Komitet będzie wspierał realizację tego planu i aktywnie angażował się we współpracę z władzami regionalnymi w celu zapewnienia osiągnięcia celów w zakresie bioróżnorodności do 2020 r.

 

15 działań, które mają zostać przeprowadzone do 2019 roku, koncentrują się na czterech priorytetowych obszarach:
 

1. Ulepszenie wytycznych oraz poprawa wiedzy i zapewnienie większej spójności z szerszymi celami społeczno-gospodarczymi

2. Budowanie zaangażowania politycznego i wzmocnienie zgodności

3. Zwiększenie inwestycji w sieci Natura 2000 oraz lepsze wykorzystanie unijnych funduszy

4. Lepsza komunikacja i działania informacyjne, angażowanie obywateli, zainteresowanych stron i społeczności

 

Źródło: KE- Komunikat prasowy, „Nowy plan działania, aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrody”.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.