Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych w dziedzinie polityki spójności na lata 2014−2020.

Ma on na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie poprzez ukierunkowanie inwestycji UE na realizację unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategii „Europa 2020”). Spójny z tymi celami nacisk na mniejszą liczbę priorytetów inwestycyjnych będzie stanowić trzon nowych umów partnerskich, które państwa członkowskie uzgodnią z Komisją Europejską. Umowy te będą określać jasne cele i umożliwiać odłożenie rezerwy finansowej w celu wyna rodzenia tych regionów, które najlepiej sobie radzą w osiąganiu celów. Aby zagwarantować, że wpływ unijnych inwestycji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie nie będzie niwelowany przez nieodpowiedzialną politykę makroekonomiczną ani słaby potencjał administracyjny, Komisja będzie mogła zażądać dokonania przeglądu programów lub zawiesić finansowanie, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania naprawcze.

Wpływ funduszy zostanie wzmocniony także poprzez uproszczenie i harmonizację przepisów dotyczących poszczególnych funduszy, w tym w obszarze rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa. Powstanie jeden zbiór przepisów dla pięciu różnych funduszy. Bardziej zintegrowane podejście zagwarantuje, że te różne fundusze będą służyć spójnym celom i wzajemnie wzmacniać swój wpływ. Dzisiejsze wnioski zwiększą w szczególności inwestycje społeczne, wyposażając obywateli w narzędzia umożliwiające sprostanie przyszłym wyzwaniom rynku pracy, dzięki uzupełnieniu i wzmocnieniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz nowy Program na rzecz przemian i innowacji społecznych.

Wnioski zostaną teraz poddane pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, z myślą o przyjęciu do końca 2012 r., aby umożliwić rozpoczęcie programów polityki spójności nowej generacji w 2014 r. Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE będą kontynuowane równolegle. Komisja zaproponowała już przydzielenie 336 mld EUR na instrumenty polityki spójności w latach 2014−2020. Decyzje w sprawie ostatecznych przydziałów według państw członkowskich oraz wykazu kwalifikujących się regionów według kategorii zostaną podjęte po ostatecznym przyjęciu pakietu przedstawionym w dniu dzisiejszym.