Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

25 maja 2012 r. w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbędzie się konferencja pt.: ,,Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa – szanse i perspektywy rozwoju”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy współpracy z Biurem Posła Jarosława Wałęsy oraz Morskiego Instytutu Rybackiego.

Szeroko zakrojona debata nad kierunkiem proponowanych reform Wspólnej Polityce Rybołówstwa (WPRyb) oraz gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi konsekwencjami podejmowanych działań jest niezwykle istotna w kontekście zbliżającego się końca debaty poświęconej przyszłemu kształtowi tej niezwykle istotnej polityki UE oraz nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Unia Europejska stoi przed wyzwaniem zapewnienia zrównoważonej eksploatacji ciągle malejących zasobów. To wyzwanie jest ważne dla regionu pomorskiego, gdyż rybołówstwo stanowi jego ważny sektor gospodarki, przyczynia się do powstania licznych powiązań ekonomicznych oraz generuje miejsca pracy. Konferencja ma na celu umożliwienie  bezpośredniego dialogu między zainteresowanymi stronami, tj.: organizacjami rybackimi, przedsiębiorstwami, przedstawicielami samorządów, jednostkami naukowymi a przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego.

Podczas konferencji zostanie przedstawiona pozycja Polski w sprawie reformy WPRyb i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), a także stanowisko Parlamentu Europejskiego na temat kształtowania EFMR. Omówione zostaną również reakcje na propozycje legislacyjne dotyczące zmian we WPRyb oraz rola Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego (BS RAC) w kształtowaniu przyszłości bałtyckiego rybołówstwa.

W 2009 r. KE przeprowadziła konsultacje społeczne na temat WPRyb, czego efektem było opracowanie zielonej księgi. Opisano w niej wyzwania, przed jakimi stał europejski sektor rybołówstwa. 13 lipca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące WPRyb. Były nimi:

– Walka z przeławianiem oraz działania na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami rybnymi

– Zapewnienie produktywności stad rybnych w celu maksymalizacji połowów w perspektywie długoterminowej

– Wieloletnie plany oparte na podejściu ekosystemowym

– Prostsze zasady i decentralizacja

– System przekazywalnych licencji połowowych

– Środki korzystne dla rybołówstwa na małą skalę

– Zakaz odrzutów

– Nowe normy rynkowe i zakaz etykietowania

– Lepszy klimat dla akwakultury

– Pomoc finansowa ze środków unijnych ma wspierać zrównoważony rozwój

– Aktualne informacje o stanie zasobów morskich

– Odpowiedzialność na arenie międzynarodowej

2 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego instrumentu finansowego – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Jego budżet w latach 2014-2020 ma wynieść 6,5 mld euro. Fundusz ma umożliwić, m.in., realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju, a także stworzyć system zachęt dla rybaków, tak aby połowy były mniej szkodliwe dla ekosystemów morskich i aby zatrzymana została nadmierna eksploatacja i spadek zasobów rybnych. W 2012 r. propozycje Komisji będą omawiane w PE i Radzie. Zreformowana WPRyb ma wejść w życie w 2013 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres m.matkowska@pomorskie.eu do 18 maja br.

Program i formularz zgłoszeniowy można pobrać z naszej strony internetowej (po prawej stronie, nad kalendarium) 🙂

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku