Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Przyszłe ramy finansowe muszą zapewnić odpowiedni poziom wydatków oraz ich jakość. Jakość wydatków pozwoli na lepszy rozwój polityk przy pełnym wykorzystaniu możliwości przez nie stwarzanych w zakresie europejskiej wartości dodanej, w szczególności w okresie dużych ograniczeń budżetów krajowych. Środki pochodzące z wszystkich instrumentów finansowania powinny być zatem wydatkowane w jak najbardziej wydajny sposób. Nowe wieloletnie ramy finansowe obejmą siedmioletni okres pomiędzy 2014 a 2020 rokiem; zostaną sporządzone dla Unii Europejskiej liczącej 28 państw członkowskich przy roboczym założeniu, że Chorwacja przystąpi do Unii w 2013 roku.

Wydatki zostaną pogrupowane w sześciu działach mających odzwierciedlać polityczne priorytety Unii, z zapewnieniem niezbędnej elastyczności w interesie skutecznego przydziału zasobów.

Struktura wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 będzie się kształtowała w następujący sposób:

– poddział 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, który obejmie instrument „Łącząc Europę”;

– poddział 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”;

– dział 2 „Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne”, który obejmie podpułap na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie;

– dział 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”;

– dział 4 „Globalny wymiar Europy”;

– dział 5 „Administracja”, który obejmie podpułap na wydatki administracyjne;

– dział 6 „Wyrównania”.

Rada Europejska osiągnęła polityczne porozumienie co do tego, że maksymalna ogólna kwota na wydatki dla UE–28 w latach 2014–2020 w środkach na zobowiązania wynosi 959 988 mln EUR, a w środkach na płatności – 908 400 mln EUR.

Polska otrzyma w sumie 105,8 mld EUR, czyli ok. 441mln złotych. W porównaniu do poprzedniego budżetu oznacza to wzrost o 4 mld euro, bez uwzględnienia inflacji. Na politykę spójności Polsce przypadnie 72,9 mld euro (ok. 303,6 mld zł), a w ramach wspólnej polityki rolnej – 28,5 mld euro (ok. 118,8 mld zł). Środki na politykę spójności będzie można zainwestować w m.in. badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Więcej informacji na ten temat pod adresem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/135366.pdf