Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Uwaga, Uwaga! Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego 
Zielona Europa – kolej na kolej! 

Zbierzcie zespół, stwórzcie ciekawą pracę konkursową i wygrajcie atrakcyjne nagrody!

Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego transportu kolejowego w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Jeśli macie pomysł na film lub animację promujący/ą kolej jako nowoczesny, bezpieczny i ekologiczny środek transportu w Europie, w Polsce, na Pomorzu lub w swoim lokalnym środowisku (mieście, gminie, powiecie) to zgłoście się do konkursu.

Co zrobić?  

– mile widziane będzie zaangażowanie międzypokoleniowe – zaproście do współpracy np. rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli, radnych, itp.

– możecie też stworzyć i wykorzystać własne podkłady muzyczne, piosenki, wiersze, makiety – i inne kreatywne pomysły, które wam przyjdą do głowy!

– pamiętajcie, żeby Formularz był podpisany przez uczestników-uczniów oraz opiekuna-nauczyciela,

 Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:

Nagrody: 1) 3000zł dla drużyny; 2) 1500zł dla drużyny; 3) nagrody rzeczowe.

Jesteście zdecydowani? Zajrzyjcie do Regulaminu Konkursu, który dostępny jest na stronie https://pomorskieregion.eu  

Jeśli macie pytania, możecie skontaktować się z nami mailowo na adres: spue@pomorskieregion.eu lub telefonicznie pod nr 58 3268 709/714

Zapraszamy i powodzenia!

Regulamin konkursu: /images/files/Regulamin%20konkursu_dla%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20Zielona%20Europa%20-%20kolej%20na%20kolej%21_ostateczny.pdf 

Formularz zgłoszeniowy: /images/files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20Zielona%20Europa%20-%20kolej%20na%20kolej%21_2021_ostateczny%282%29.docx

RODO

1.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie.

2.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Organizator – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku (80-810) przy ul. Okopowej 21/27, KRS: 0000214552, REGON: 193104959, NIP: 583-288-14-04.

2)    Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3)    Przetwarzanie może następować w następujących celach:

a.   udziału w konkursie;

b.   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.    ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d.   dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego).

4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być wyłącznie:

a.   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (np. bank, kancelaria prawna, biuro rachunkowe);

5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie.

8)    Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9)    Dane osobowe w nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).