Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Uwaga, Uwaga, Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego Zielona Europa – zróbmy to razem! Zbierzcie zespół, stwórzcie ciekawą pracę konkursową i wygrajcie atrakcyjne nagrody!

 Jeśli macie pomysł na:

·        prezentację multimedialną,

·        spot,

·        clip,

·        piosenkę,

·        wiersz,

·        animację,

·        plakat,

·        komiks, itp.

przedstawiający/ą pomysł na zmianę najbliższego otoczenia w kierunku neutralności klimatycznej – wystartujcie w naszym konkursie!

Co zrobić?  

 Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:

Nagrody:

1)  Nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł netto dla drużyny;

2)  Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł netto dla drużyny;

3)  Nagrody rzeczowe (zestawy sprzętu elektronicznego, turystycznego i biurowego).

Jesteście zdecydowani? Zajrzyjcie do Regulaminu Konkursu, który dostępny jest na stronie https://pomorskieregion.eu  

Jeśli macie pytania, możecie skontaktować się z nami mailowa na adres: spue@pomorskieregion.eu lub telefonicznie pod nr 58 3268709/714

Powodzenia!

Regulamin konkursu: /images/files/Regulamin%20konkursu_dla%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20Zielona%20Europa%20-%20zr%C3%B3bmy%20to%20razem%21_v.03.pdf

Formularz zgłoszeniowy: /images/files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20Zielona%20Europa%20-%20zr%C3%B3bmy%20to%20razem%21_2020.docx

Suplement do Regulaminu konkursu: /images/files/Suplement%20do%20regulaminu%20Zielona%20Europa%20-%20zr%C3%B3bmy%20to%20razem.pdf

RODO

1.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie.

2.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest Organizator – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku (80-810) przy ul. Okopowej 21/27, KRS: 0000214552, REGON: 193104959, NIP: 583-288-14-04.

2)    Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3)    Przetwarzanie może następować w następujących celach:

a.   udziału w konkursie;

b.   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.    ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d.   dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego).

4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być wyłącznie:

a.   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (np. bank, kancelaria prawna, biuro rachunkowe);

5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie.

8)    Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9)    Dane osobowe w nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).