Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Konkurs finansuje projekty popularyzujące naukę wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. W ramach projektu jednostki naukowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi opracować i zrealizować powinny program działań promujących i upowszechniających działania naukowe oraz ich wyniki.

Wnioskodawcami mogą być konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej np. laboratoria, aparaturę naukową, angażuje lokalną społeczność, w szczególności młodzież szkolną w wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania itp.

Efektem projektu powinno być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 16 projektów, nie więcej niż po jednym projekcie na jedno województwo.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 200 000 zł. Kwota przeznaczona na realizację całego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 3,2 mln zł.

Termin składania wniosku: 31 stycznia 2013 r.

Realizacja projektu w ramach przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/Og%C5%82oszenie_%C5%9Acie%C5%BCki_Kopernika.pdf

Źródło:http://www.europadlaobywateli.pl/