Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013” jest:

a) kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku kraju poprzez oddziaływanie na opinię publiczną krajów obcych, w tym w szczególności na środowiska opiniotwórcze i młodzież;
b) przekazywanie korzystnej dla interesów oraz wizerunku Polski wiedzy zgodnej z celami polskiej polityki zagranicznej;
c) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m. in. rozwojowi współpracy gospodarczej.

W roku 2013 priorytetowo traktowane będą następujące obszary tematyczne:

Priorytet: Partnerstwo Wschodnie

Obszary tematyczne:

a) aktywizacja debaty publicznej i eksperckiej dot. Partnerstwa Wschodniego (PW):
– jako polityki UE wspierającej przenoszenie europejskich norm, wartości i postaw do państw partnerskich oraz stymulującej kontakty międzyludzkie;
– priorytetów, perspektyw rozwoju oraz wyzwań w implementacji (szczególnie w kontekście III Szczytu PW w listopadzie 2013 r.);
b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego państw PW i promowanie aktywnej współpracy między organizacjami z Polski, UE i państw partnerskich, w tym zwłaszcza współpraca regionalna i transgraniczna w ramach dwustronnych projektów;
c) promocja inicjatyw służących pogłębianiu pojednania na bazie wspólnej historii (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-ukraińskich w związku z 70 rocznicą tragedii wołyńskiej).

Priorytet: współpraca polsko-rosyjska

Obszary tematyczne:

a) współpraca międzyregionalna i transgraniczna:
– służąca wzmacnianiu kontaktów między społeczeństwami (zwłaszcza z Okręgiem Królewieckim, Moskwą, Sankt Petersburgiem);
– służąca przekazywaniu doświadczeń zdobytych w czasie EURO 2012 na potrzeby organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 r.
b) stymulowanie kontaktów i współpracy polskich i rosyjskich liderów młodego pokolenia ze szczebla komunalnego dużych ośrodków miejskich (wspieranie budowy poczucia solidarności wśród członków młodego pokolenia);
c) aktywizacja współpracy polskich i rosyjskich prawników, naukowców, historyków i archiwistów m. in. dla przezwyciężenia wzajemnych stereotypów poznawczych;

Priorytet: współpraca polsko-litewska

Obszary tematyczne:

a) Polska i Litwa – 20 lat udanej transformacji;
b) wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego poznania społeczeństw polskiego i litewskiego.

Priorytet: dialog polsko-żydowski

Obszary tematyczne:

a) debaty/konferencje promujące „Grand Opening” Muzeum Historii Żydów Polskich, interesujących dla opinii publicznej za granicą (różne konteksty: muzeum życia, tysiąc lat przenikania się kultur, największa inwestycja kulturalna po transformacji, architektura i technologia);
b) przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

Priorytet: Ważne wydarzenia

Obszary tematyczne:

a) działania przygotowujące obchody 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją w 2014 r. (aktywizacja współpracy polskich i tureckich naukowców, historyków, archiwistów, organizacji pozarządowych, liderów społecznych, mającej na celu zbudowanie trwałych mechanizmów współpracy i podtrzymanie obecności partnerów w obydwu krajach po obchodach rocznicowych);
b) przywracanie pamięci legendarnego emisariusza polskiego państwa podziemnego w 100. rocznicę urodzin prof. J. Karskiego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) zł.

Zadanie należy zrealizować nie później niż do 30 listopada 2013 r.

Termin składania wniosków projektowych upływa 22 lutego 2013 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po ww. terminie ww. zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ogłoszenie wyników konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013” nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs__wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2013_