Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

22 kwietnia w Brukseli odbyły się konsultacje prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w sprawie opinii będącej odpowiedzią na publikację przygotowanego przez Komisję Europejską dokumentu pt. „Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie”.

Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do polskich doświadczeń z przedsiębiorczością po 1945 i 1989 roku. Zaznaczył, że dokument Komisji Europejskiej pojawia się we właściwym dla Europy momencie i jest punktem wyjścia w odbudowie ducha przedsiębiorczości. Sprawozdawca wyróżnił jednak niedostatki i brak konkretów w części mówiącej o zwiększeniu liczby przedsiębiorców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zauważył, że akcent położony jest na ilość firm, nie ma natomiast poruszonych kwestii jakościowych. W dokumencie powinna być także bardziej wyróżniona działalność na szczeblu lokalnym oraz jej wpływ na rozwój MŚP.

Zdaniem prezydenta, dokument Komisji Europejskiej jest sygnałem wysyłanym do przedsiębiorców o tym, jak ogromną rolę spełniają w kształtowaniu gospodarki. W europejskich społeczeństwach powinna zajść głęboka zmiana mentalna, zmiana postaw, prowadząca do większej aktywności społecznej na płaszczyźnie przedsiębiorczości.

Po zaprezentowaniu głównych obszarów problemowych rozpoczęła się dyskusja z przedstawicielami regionów z poszczególnych krajów Europejskich, m.in.: Wielkiej Brytanii, Niemiec, i Rumunii. Prezydent podkreślił w niej istotę zbudowania platformy dobrych praktyk oraz umiejętność wykorzystywania wypróbowanych już rozwiązań i przenoszenie ich na krajowy grunt. Natomiast ekspert prezydenta, dr Tomasz Brodzicki z Uniwersytetu Gdańskiego, zaznaczył dużą rolę europejskich funduszy, które jego zdaniem powinny w większym stopniu wspierać przedsiębiorczość w Europie.

Prezydent Adamowicz w najbliższym miesiącach będzie kontynuował pracę na projektem opinii. Na spotkaniu wyraził otwartość na wszelkiego rodzaju pisemne sugestie i stanowiska w odniesieniu do zagadnień, które nadal byłyby warte uwzględnienia w przygotowanym przez niego dokumencie.