Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowych planów działania UE dotyczących:

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący środki regulacyjne, finansowe i wspomagające, oraz cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. Cel ten wymaga zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków.

Termin konsultacji do 22 czerwca 2021.
Formularze online dostępne są tutaj.

Komisja przygotowuje przegląd dyrektywy w sprawie gazu i rozporządzenia w sprawie gazu w celu zapewnienia, by ramy rynku gazu przyczyniały się do osiągnięcia ambitniejszych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i w Planie w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., a także w celu wdrożenia środków zaproponowanych w strategii dotyczącej integracji systemu energetycznego i strategii w zakresie wodoru. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat tego, w jaki sposób należy zmienić dyrektywę w sprawie gazu i rozporządzenie w sprawie gazu, aby ułatwić upowszechnienie odnawialnych i niskoemisyjnych gazów oraz wzmocnienie pozycji konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu zintegrowanego, płynnego i interoperacyjnego wewnętrznego rynku gazu w UE. 

Termin konsultacji do 18 czerwca 2021.
Formularze online dostępne są tutaj.