Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Mija właśnie półmetek obecnej edycji programu „Europa dla obywateli” zaplanowanej na lata 2014-2020. Z tej okazji Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje społeczne, których głównym celem jest ocena bieżących osiągnięć programu, a także zebranie poglądów i opinii na temat wyników i wpływu działań i projektów współfinansowanych przez program „Europa dla obywateli” w latach 2014-2016.

Program jest podzielony na dwa bloki tematyczne: „Pamięć o przeszłości Europy” oraz „Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska”. Wsparcie w ramach programu otrzymują inicjatywy i organizacje promujące aktywne społeczeństwo obywatelskie, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w ogólnym interesie Europy, jak również miasta i projekty poświęcone pamięci o historii Europy. Program ma służyć m.in. popularyzacji tematyki unijnej i historii Unii Europejskiej, promowaniu obywatelstwa europejskiego oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie unijnym.

To świetna okazja, by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany czy sugestie dotyczące ulepszenia programu. W otwartej do 10 kwietnia 2017 roku ankiecie badana jest rozpoznawalność programu i jego ocena w oczach obywateli UE – dlatego zachęcamy również do rozpowszechniania tej informacji, by jak najwięcej osób podzieliło się swoją opinią.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach UE, w tym po polsku. Zachęcamy do podzielenia się opinią!

Po zakończeniu konsultacji Komisja Europejska przedstawi wyniki oceny śródokresowej w sprawozdaniu, które na początku 2018 roku ma zostać przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Wyniki te zostaną wykorzystane do udoskonalenia aktualnego programu „Europa dla obywateli” oraz do opracowania kształtu jego ewentualnej kontynuacji po roku 2020.

Więcej informacji: