Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, które zakończą się 14 października 2013 oraz konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które zakończą się 25 października 2013 roku.

Celem  głównym  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO  IR)  będzie  wspieranie  innowacyjności  i  konkurencyjności  polskiej  gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez:

1. wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,

2. podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych,

3. zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Cel  ten  ma zostać  osiągnięty  przez  koncentrację  działań  programu  –  zgodnie  z  podejściem  tzw. inteligentnych specjalizacji – na:

1.  podniesieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

2. wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami,

3.  rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,

4. wsparciu  działań  odpowiadających  na  potrzebę  pogodzenia  wzrostu  gospodarczego  i  poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Projekt projektu dostępny na:

http://www.poig.gov.pl/2014_2020/strony/zapraszamy_do_zapoznania_sie_z_zalozeniami_realizacji_poir_2014_2020_230513.aspx

Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój jest  ukierunkowany  na  następujące  obszary:

1.  wspieranie  jakości,  skuteczności  i  otwartości  szkolnictwa  wyższego  jako  instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę

2.  wdrożenie  reform  systemów  i  struktur  w  wybranych  obszarach  polityk  publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,

3.  realizację  działań  nietypowych,  innowacyjnych,  ponadnarodowych,  prowadzących  do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych  w celu  ich przetestowania przed przejściem do  fazy  wdrożenia  powszechnego,  które  w  większości  przypadków  będzie  miało  miejsce  na poziomie regionalnym,

4.  realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej,

5.  realizację  działań  ukierunkowanych  na  osoby  młode  w wieku  od  15-24  roku  życia  na rynku pracy, służących wdrożeniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

Projekt programu dostępny na:

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/RuszylykonsultacjeProgramuOperacyjnegoWiedzaEdukacjaRozwoj2014-2020_18092013.aspx