Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wspólna polityka transportowa została utworzona już przez Traktat Rzymski z 1957 r., mając na celu utworzenie wspólnego rynku i wzmocnienie powiązań gospodarczych między państwami członkowskimi. Obecnie jednolity rynek UE z czterema swobodami przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału może rozwijać się tylko wtedy, gdy jest powiązany z nowoczesną i wydajną infrastrukturą. Doświadczenie nabyte wraz z prowadzeniem projektów TEN-T pokazuje, że na ich szybkie, a przede wszystkim efektywne wdrażanie znaczący wpływ mają złożone regulacje prawne oraz administracyjne, które w niektórych przypadkach przyczynić się mogą do znacznego wzrostu kosztów i opóźnień związanych z projektami.

Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii ogółu społeczeństwa oraz zainteresowanych stron na temat głównych problemów i proponowanych rozwiązań ułatwiających wdrażanie projektów TEN-T.

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich obywateli i organizacje. Konsultacje mogą być szczególnie interesujące dla lokalnych, regionalnych i krajowych organów władzy publicznej oraz podmiotów publicznych zajmujących się transportem drogowym i służącymi do tego pojazdami.

Termin konsultacji: 01.08.2017 – 09.11.2017

Otrzymane uwagi zostaną opublikowane na stronie Komisji Europejskiej (w przypadku zastrzeżenia danych osobowych uwagi będą opublikowane anonimowo).

Formularz elektroniczny można znaleźć tutaj. Odpowiedzi można udzielić w każdym oficjalnym języku UE. Kwestionariusz dostępny jest w języku polskim.

Dodatkowe informacje o konsultacjach dostępne są pod linkiem.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku