Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej przeprowadza ocenę wartości dodanej strategii makroregionalnych. Celem oceny jest doprecyzowanie pojęcia strategii makroregionalnych i ewaluacja wartości dodanej dwóch istniejących strategii makroregionalnych (Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego-EUSBSR i strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego-EUSDR), jak również ocena ewentualnej ewolucji strategii makroregionalnych w przyszłości.

Rada Europejska zwróciła się z prośbą o przygotowanie tej ewaluacji w kwietniu 2011r. i wezwała Komisję do przedstawienia jej wyników Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w czerwcu 2013 roku. Jako część oceny przewidziane są konsultacje wśród kluczowych interesariuszy. Zainteresowane osoby mają możliwość wypełnienia i odesłania załączonego kwestionariusza na adres:

REGIO-EU-BALTIC-SEA-STRATEGY@ec.europa.eu przed 18 stycznia 2013 roku.

Wyniki oceny dotyczące wartości dodanej istniejących strategii makroregionalnych zostaną przedstawione pod koniec czerwca 2013 roku. Wyniki będą mogły zostać użyte również do badań naukowych na temat strategii makroregionalnych.